مطالب مرتبط با کلید واژه

بانوان ورزشکار


۱.

رابطة رضایتمندی و وفاداری با ویژگی های پوشاک ورزشی داخلی و خارجی در زنان ورزشکار بدنساز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایتمندی وفاداری پوشاک ورزشی بانوان ورزشکار بدنساز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۱۲۱۴ تعداد دانلود : ۶۰۷
هدف از این تحقیق بررسی میزان رضایت و وفاداری بانوان ورزشکار به پوشاک ورزشی داخلی و خارجی بر حسب ویژگی­های این محصولات است. به­عبارتی، تحقیق حاضر در پی دستیابی به این نتیجه است که چه ویژگی­هایی موجب رضایتمندی بانوان ورزشکار از پوشاک ورزشی با مارک خاص و در نتیجه وفاداری به آن می­شود تا بتوان از نتایج به­دست­آمده برای بهبود و گسترش کیفیت و فروش تولیدات داخل کشور استفاده کرد. تحقیق حاضر از نظر راهبرد توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی است که به­صورت میدانی اجرا شد. جامعة آماری پژوهش بانوان ورزشکار باشگاه­های بدنسازی شهرداری مناطق شمال و جنوب تهران به تعداد 340 نفر بودند و نمونة آماری به شکل کل­شمار و معادل کل جامعة تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار اندازه­گیری پرسشنامة محقق­ساخته بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی مناسب مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه­های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی کندال و پیرسون استفاده شد. همچنین برای تجزیه­وتحلیل اطلاعات از بستة آماری SPSS نسخة 16 بهره گرفته شد. یافته­ها نشان داد که بیشتر بانوان (80 درصد) پوشاک ورزشی خارجی را انتخاب کردند و دلایل این انتخاب را کیفیت، طرح و قیمت مناسب عنوان کردند و در بین ویژگی­های این محصول، برای بانوان قیمت پوشاک اهمیت بیشتری قائل بودند. نتایج آزمون همبستگی کندال نشان داد که بین ویژگی­های محصول (کیفیت، قیمت، طرح زیبایی) و بومی بودن برند محصول با 95 درصد اطمینان رابطة معنادار وجود داشت، همچنین نتایج آزمون همبستگی کندال، نشان داد که بین رضایتمندی و وفاداری ورزشکاران به محصول و بومی بودن برند محصول نیز رابطة معناداری مشاهده شد. علاوه­بر این، از نتایج آزمون پیرسون استنباط می­شود که بین رضایت از محصول و وفاداری بانوان ورزشکار به محصول رابطة معناداری وجود دارد. در نتیجه ویژگی­هایی از جمله کیفیت، طرح و قیمت مناسب موجب ایجاد رضایت و در نتیجه وفاداری به مارک می­شود.
۲.

تبیین الگوی تعهد به مشارکت بانوان استان مازندران در ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی تعهد ورزشی بانوان ورزشکار مشارکت در ورزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۴۴۳
هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی تعهد به مشارکت بانوان استان مازندران در ورزش همگانی بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری (SEM) بوده است. جامعة آماری را بانوان سازمان یافتة ورزش همگانی استان مازندران تشکیل دادند که 500 نفر به صورت تصادفی خوشه ای در سه منطقة غرب، مرکز و شرق استان انتخاب شدند و پرسش نامه بین آنها توزیع شد که در نهایت تعداد 400 پرسش نامه برای تجزیه وتحلیل آماری انتخاب شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل حداقل مربعات جزئی و نرم افزار (پی. ال. اس) استفاده شده است. نتایج نشان داد انگیزة مشارکت تأثیر معناداری بر تعهد به مشارکت ندارد. همچنین، نتایج نشان داد «موانع مشارکت» بر «تعهد به مشارکت» تأثیر منفی و معناداری دارد و «پیامد مشارکت» بر «تعهد به مشارکت» تأثیر مثبت و معناداری دارد. به طورکلی نتایج نشان داد موانع و پیامد مشارکت بر تعهد به مشارکت تأثیر معنادار دارد. با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر به مسئولان و متولیان ورزش استان مازندران توصیه می شود علاوه بر آگاه سازی بانوان استان از فواید ورزش و مشارکت در آن، در رفع موانع موجود در مسیرِ مشارکت بانوان در ورزش نیز همت بگمارند.
۳.

نقش فعالیت بدنی در سوگیری توجه به تصاویر تیپ بدنی و نارضایتی از تصویر بدنی در بانوان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۶
مقدمه: سوگیری توجه به تصاویر بدنی می تواند با نارضایتی از تصویر همراه گردد و باتوجه به نقش تسهیل کننده ورزش بر سلامت بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فعالیت بدنی در سوگیری توجه به تصاویر تیپ بدنی و نارضایتی از تصویر بدنی در بانوان می باشد. روش: طرح پژوهش حاضر به روش علّی مقایسه ای و همبستگی انجام گرفت. بدین منظور در 130 بانو شرکت کننده در فعالیت های ورزشی (65 نفر) و بدون مشارکت ورزشی (65 نفر که با گروه فعال همگن گردیده بودند) سوگیری توجه و نارضایتی از تصویر بدنی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایه دات پروب برای بررسی سوگیری توجه و پرسشنامه چندبعدی خود بدن  برای بررسی نارضایتی از تصویر بدنی مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی ارتباط بین نمرات حاصل از سوگیری توجه و نارضایتی از تصویر بدنی از ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی نقش فعالیت بدنی و برای مقایسه این متغیرها در دو گروه فعال و غیرفعال آزمون تی مستقل استفاده شد. یافته ها: بررسی نتایج نشان داد که سوگیری توجه به تصاویر تیپ بدنی با نارضایتی از تصویربدنی به صورت مستقیم و معنادار بوده و تفاوت معناداری در نارضایتی از تصویر بدنی و سوگیری توجه دو گروه وجود دارد به طوری که افراد فعال نارضایتی از تصویر بدنی کمتری نسبت به دیگر گروه داشتند و ارزیابی بهتر بدن و تصویر بدنی مثبت تر اجزای بدن در گروه فعال می باشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد معیارهای غیر واقعی زیبایی و تناسب اندام و انتظارات افراد از بدن خود و دیگران با داشتن فعالیت ورزشی و بدنی مناسب می تواند تغییر یابد.
۴.

تحلیل نقش رضایتمندی در روابط بین کیفیت خدمات با تعهد ورزشی در باشگاه های بدنسازی و ایروبیک بانوان استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۳
هدف از تحقیق حاضر، تحلیل نقش رضایت مندی در روابط بین کیفیت خدمات با تعهد ورزشی بانوان ورزشکار باشگاه های بدنسازی و ایروبیک بانوان استان کرمان بوده است. روش تحقیق، از نوع همبستگی بود. که به شیوه میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل تمامی مشتریان باشگاه های بدنسازی بانوان استان کرمان بود (2000 نفر) و حجم نمونه طبق جدول مورگان، 322 برآورد شد و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات (یا عوامل رضایتمندی) بهلکه (1384)، همچنین پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران(1993) که به ترتیب روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه ها در تحقیق بهلکه (1384) و تحقیق فتحی(1390)، برآورد و مورد تایید قرار گرفته بود استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی و درصد فروانی) و همچنین در بخش آمار استنباطی، به منظور بررسی تاثیر متغیر ها و برازش مدل از مدلسازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد کیفیت خدمات بطور مستقیم بر تعهد ورزشی مشتریان باشگاه های بانوان استان کرمان تاثیر مستقیم و معنی داری دارد(750/4 T=) و به طور مستقیم نیز از طریق متغیر میانجی رضایتمندی بر تعهد ورزشی مشتریان اثر مثبت دارد(94/9 T=). بر مبنای یافته های این تحقیق، کیفیت خدمات و همچنین رضایت مندی دو عامل تعیین کننده در تعهد ورزشی در باشگاه های بدنسازی است. .