مطالب مرتبط با کلید واژه " شرایط فرهنگی "


۱.

مدل یابی روابط عوامل خانوادگی مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

کلید واژه ها: انگیزش تحصیلی شرایط اقتصادی شرایط فرهنگی جو عاطفی شرایط خانوادگی شرایط اجتماعی و شیوه های فرزندپروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۳۹۴
پژوهش حاضر با هدف مدل یابی رابطه بین شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جو عاطفی خانواده و شیوه های فرزندپروری با انگیزش تحصیلی انجام شده است. برای انجام این تحقیق 600 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات، از چهار پرسش نامه انگیزش تحصیلی، جو عاطفی خانواده، شیوه های فرزندپروری و پرسش نامه شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. بر اساس پیشینه تحقیقات انجام شده، مدل اولیه ای برای بررسی روابط بین متغیرها در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل نشان داد که مدل با داده های این پژوهش برازش مناسبی دارد. نتایج نشان داد که جو عاطفی، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی و شرایط فرهنگی به ترتیب با مقدار اثر 86/0، 46/0، 15/0 و 41/0 بر شیوه های فرزندپروری تأثیر مستقیم و تأثیرگذار بودند. در حالی که از بین شرایط خانوادگی فقط شرایط اقتصادی با مقدار اثر 41/0 بر جو عاطفی تأثیر مستقیم داشت. تأثیر جو عاطفی با مقدار اثر 56/0 و شرایط اقتصادی با مقدار اثر 41/0 بر انگیزش به صورت مستقیم تأثیرگذار بود. شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی و جو عاطفی نیز به ترتیب با مقدار اثر 36/0، 39/0 و 89/0 بر انگیزش به صورت غیرمستقیم تأثیر داشتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شرایط خانوادگی 19 درصد از متغیر انگیزش را تبیین و پیش بینی می کند.
۲.

مقایسه نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه های آزاد و دولتی نسبت به شرایط فرهنگی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۵
امروزه از کارکردها و رسالت های کلیدی دانشگاه ها در کنار اهتمام به وظایف و کارکردهای علمی، رسالت های اجتماعی و فرهنگی دانشگاه هاست که به شدت مورد تأکید قرار گرفته است. لذا، پژوهش حاضر با هدف مقایسه نگرش دانشجویان دانشگاه دولتی و آزاد اصفهان نسبت به شرایط فرهنگی دانشگاه انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است، که اطلاعات مورد نیاز به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر گروه های تربیت بدنی که در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی اصفهان و دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)، در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند، می باشد. حجم نمونه استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی، 220 نفر برآورد گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. جهت سنجش پایایی پرسشنامه پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که این ضریب 85/0 به دست آمد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t تک نمونه و آزمون t مستقل جهت مقایسه دو جامعه (دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد) و با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. بر اساس یافته های پژوهش، میانگین نمره نگرش دانشجویان در دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) نسبت به شرایط فرهنگی بالاتر از حد متوسط و در سطح قابل قبولی بود، ولی میانگین نمره نگرش دانشجویان در دانشگاه دولتی اصفهان پائین تر از حد متوسط بود. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها در سطح 05/0 بین نگرش دانشجویان دو دانشگاه نسبت به شرایط فرهنگی دانشگاه خود تفاوت معنادار آماری وجود داشت.