مطالب مرتبط با کلید واژه

سبک فرزند پروری مقتدرانه


۱.

مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان

کلید واژه ها: سبک فرزند پروری مقتدرانه سبک فرزندپروری سهل گیرانه سبک فرزند پروری مستبدانه استحکام من

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۳ تعداد دانلود : ۹۵۴
استحکام من نقش مهمی در سلامت روان افراد ایفا می کند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین استحکام من و سبک های فرزند پروری والدین پرداخته است. بدین منظور 190 دانش آموز دختر در مقطع سوم دبیرستان پرسشنامه استحکام من(ESS) را تکمیل نمودند. علاوه بر آن یکی از والدین آنها نیز پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند را تکمیل نمود. نتایج پژوهش نشان داد که هر چقدر سبک فرزند پروری والدین مقتدرانه تر باشد، استحکام من بیشتری(R=0.29 , p<0.01) در فرزندان آنها مشاهده می شود. همچنین استحکام من با سبک فرزند پروری سهل گیرانه (05/0 p < ،18/0r = ) رابطه مثبت معنادار دارد و سبک فرزند پروری مقتدرانه و مستبدانه نیز با هم رابطه ی معکوس معنی دار(01/0p < ،40/0-r = ) دارند.