مطالب مرتبط با کلید واژه " مهارت شنیداری آکادمیک "


۱.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر آموزش فعالیت محورو سبک یادگیری تجربی روی مهارت شنیداری آکادمیک دانش آموزان دبیرستانی (Effects of Task-based Academic Listening on High School EFL Students' Listening Comprehension: Does Experiential Learning Style Matter?)

کلید واژه ها: آموزش فعالیت محور سبک یادگیری تجربی مهارت شنیداری آکادمیک نقطه نظر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
آموزش فعالیت محور به عنوان یکی از روشهای موثر آموزش زبان در نظر گرفته شده است. با این وجود هنوز کارایی آن برای نوآموزان در سطوح مقدماتی تر در هاله ای از ابهام قرار دارد. همچنین ، تاثیر سبک یادگیری تجربی روی چنین آموزشی برای مهارت شنیداری آکادمیک مورد مطالعه واقع نشده است. این تحقیق سعی دارد این شکاف را در تاریخچه پر نماید. بدین منظور، 88 نو آموز ایرانی بطور هدفمند از جمعیتی 153 نفری انتخاب شدند و در هر یک از 4 گروه سبک یادگیری تجربی قرار داده شدند.همه شرکت کنندگان به روش فعالیت محورمورد آموزش قرار گرفتند. یک پرسشنامه دیدگاه نیز به آنها داده شد.نتایج نشان داد که این روش، صرف نظرازنوع سبک یادگیری، برای همه شرکت کنندگان موثر بود و آنها نقطه نظر مثبتی در مورد این روش آموزشی نشان دادند. نتایج این تحقیق میتواند کاربرد زیادی در آموزش زبان داشته باشد.