مطالب مرتبط با کلید واژه " فناوری اطلاعاتی "


۱.

عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی یادگیری سازمانی مدیریت دانش دانش فناوری اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
سازمان ها با سرمایه های هوشی و توانایی یادگیری سریع، رهبران جهانی خواهند شد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل فناورانه فرهنگی و اجتماعی بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران اجرایی و آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران تشکیل داده اند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که بر این اساس 162 نفر در این پژوهش مشارکت داشته اند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری استفاده شد و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مقدار 81/0 محاسبه گردید. داده های پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمون t تجزیه و تحلیل شد، یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری اطلاعاتی عامل مؤثری بر استقرار مدیریت دانش است و با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی و نیروی انسانی، این عوامل در این پژوهش بر استقرار مدیریت دانش تاثیر نداشته اند. از پیشنهادهای مهم این پژوهش افزایش میزان سرمایه گذاری به منظور گسترش زیرساخت های فناورانه، آموزش و به کارگیری ابزارهای فناوری اطلاعاتی و به روز کردن پایگاه دانش است.
۲.

بررسی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی

کلید واژه ها: شهر شیراز فناوری اطلاعاتی کتابخانه های عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی اطلاعات (به طور عام) فن آوری اطلاعات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها(به طور عام) انواع کتابخانه ها عمومی
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۶۶۰
هدف اصلی این پژوهش، بررسی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی شهر شیراز است که به روش پیمایشی-توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر را کارکنان کتابخانه های عمومی شهر شیراز (103 نفر) تشکیل داده است. ابزار گردآوری داده ها با پرسش نامه ای که با نرم افزار «اس.پی.اس.اس.» تنظیم شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته ها، از روش آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های «تی-تست» مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه برای انجام مقایسه ها استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که تفاوت معنی داری میان نگرش مدیران و کارشناسان در خصوص بهره مندی از مزیت های بکارگیری فناوری های اطلاعاتی در کتابخانه ها وجود ندارد. تفاوت معنی داری میان نگرش مدیران و کارشناسان در خصوص موانع مدیریتی، فنی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی بکارگیری مؤثر فناوری اطلاعاتی وجود ندارد.
۳.

تبیین تحوّلات مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی

کلید واژه ها: جهانی شدن حاکمیت مرز فضای مجازی فناوری اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱
مرز به پدیده ای فضایی گفته می شود که بازتابنده ی قلمرو حاکمیّت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص در مقابل حرکت انسان، انتقال کالا و نشر افکار مانع ایجاد می کند. جهانی شدن و بحث گسترش فزاینده ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که از آن به عنوان ""جامعه ی شبکه ای"" یاد می شود، به تحوّل و دگرگونی در ابعاد مختلف سیاسی، امنیّتی، اقتصادی و اجتماعی منجر شده و ویژگی های جامعه ی شبکه ای همچون اقتصاد اطلاعاتی، فرهنگ مجازی و کاهش اهمّیّت زمان و مکان در تعاملات اجتماعی، ویژگی متمایزی به هزاره ی سوم بخشیده است که ملموس ترین این دگرگونی ها را می توان در عوامل، عناصر و مفاهیم جغرافیایی مشاهده کرد. در چنین فضایی که با عنوان ""فضای سایبر"" توصیف می شود، مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان ها از طریق رایانه و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی شکل می گیرد. بدین ترتیب، مرز به عنوان یکی از مفاهیم پایه ای جغرافیای سیاسی مانند مفاهیم دیگر همچون سرزمین، ملّت، دولت و حاکمیّت در عصر جهانی شدن و فضای مجازی دچار دگرگونی های فراوانی شده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی این مطلب هستیم که مرز به عنوان یک پدیده ی جغرافیایی در عصر جهانی شدن و با پیدایش فضای مجازی دچار چه تحوّلاتی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، هر چند تحوّلات دوران معاصر و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی توانسته اند برخی کارکردهای مرز را تغییر دهند؛ و لی نتوانسته اند ماهیّت آن را از بین ببرند.
۴.

تأثیر فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بر رفتار سازمانی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۸
در محیط پرچالش هزاره جدید و در عرصه رقابت میان سازمان ها، ﯾﮑﯽ ﺍز ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺮﯾﻊ، دﻗﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺍوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﺍﺟﺮﺍي وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺪون وﺟﻮد ﺍﻃﻼﻋﺎت امکانپذیر ﻧﯿﺴﺖ، ﻟﺬﺍ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪﺍي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮﺍي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ است. تکنولوژی اطلاعاتی موجب ساده تر شدن ارتباطات در درون سازمان ها شده است و موجب شده به کارکنان اختیارات بیشتری داده شود تا آنها بتوانند به اطلاعات کامل تری دست یابند که در نتیجه، کارها با سرعت بیشتری انجام گیرد و تصمیم گیری باتوجه به محیط خارجی پویا از سرعت لازم برخوردار گردد. این تکنولوژی بر روی ساختار سازمان ها تأثیر گذاشته و باعث افقی شدن ساختار سازمان ها گردیده است. آنارشیسم های اطلاعاتی بر ابعاد گوناگونی از سازمان می باشد که در این مقاله سعی شده به اثرات رفتاری این سیستم ها پرداخته شود. این آثار بر رفتارهای فردی از لحاظ اخلاق و امور شخصی و بر رفتارهای گروهی از لحاظ تصمیم گیری، ارتباطات سازمانی و رهبری مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع می توان گفت سیستم های اطلاعاتی موجب ساده تر شدن ارتباطات در درون سازمان ها شده است و موجب شده به کارکنان اختیارات بیشتری داده شود تا آنها بتوانند به اطلاعات کامل تری دست یابند که در نتیجه، کارها با سرعت بیشتری انجام گیرد و تصمیم گیری باتوجه به محیط خارجی پویا از سرعت لازم برخوردار گردد.