مطالب مرتبط با کلید واژه " نمره دهی "


۱.

ساماندهی به ارزشیابی درس تربیت بدنی عمومی 2 (رشته ورزشی فوتبال)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزشیابیفوتبالنمره دهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۶۰۶
درس تربیت بدنی در نظام آموزش عالی درسی اجباری محسوب می شود. در سر فصل آن آمادگی سلامت محور و مهارت محور ذکر شده است. در حال حاضر دانشجویان از شیوه نمره دهی استادان به دلیل دو قطبی بودن توزیع نمره ها رضایت ندارند. تحلیلهای آماری نمره ها این نکته را تایید می کند. هدف اصلی این تحقیق عبارت است از ساماندهی ارزشیابی درس تربیت بدنی عمومی 2 (رشته ورزشی فوتبال) در دانشگاه اصفهان. این تحقیق توصیفی - پیمایشی است. به لحاظ مدت زمان، پژوهش از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج به دست آمده کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان تشکیل می دهد که واحد عمومی تربیت بدنی 2 در رشته ورزشی فوتبال را طی سال های تحصیلی 84- 1381 اخذ کرده بودند. تعداد 1280 نفر از دانشجویان با میانگین سنی 1.75 ± 21.11 سال، قد 6± 175 سانتی متر، وزن 8.66± 67.30 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 2.93± 21.97 کیلوگرم بر مجذور قد، طی 6 نیم سال متوالی نمونه آماری انتخاب شدند. ویژگیهای دموگرافیک تمامی شرکت کنندگان - شامل سن، قد، وزن، شاخص توده بدنی - همچنین، مجموعه آزمون فوتبال - شامل دریبل، پاس کاری با دیوار، و حفظ توپ در هوا - طی 6 نیم سال متوالی اندازه گیری شد. در ارزشیابی درس تربیت بدنی 2 (فوتبال) نورم جدیدی طرح شد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ه نشان داد وضعیت توزیع نمره های دانشجویان قبل از کاربرد طرح و شیوه نمره دهی جدید نرمال نبود (P=0.004)، در حالی که این مساله در مورد نمره های دانشجویان بعد از کاربرد شیوه نمره دهی جدید به نرمال نزدیک تر بود (P=0.150). همچنین، تحلیل داده ها تفاوت معناداری بین نورمهای حاصل از نیم سالهای تحصیلی مختلف نشان نداد. نتیجه گرفتیم نورمها از اعتبار لازم برخوردارند. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد استانداردهای جدید شیوه ارزشیابی را بهبود می بخشند و نمره ها را عینی می کنند. همچنین، به نظر می رسد برخی استادان در به کار بردن شیوه جدید ارزشیابی درس تربیت بدنی مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند.
۲.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی معیارهای نمره دهی تولیدات کنش های کلامی تحسین در میان معلمان غیر بومی زبان انگلیسی (Iranian Non-native English Speaking Teachers’ Rating Criteria Regarding the Speech Act of Compliment: An Investigation of Teachers’ Variables)

کلید واژه ها: کنش کلامینمره دهیسنجش منظورشناختیمعلمان زبان انگلیسیتحسین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۷
هدف مطالعه حاضر بررسی معیارهایی است که معلمان غیر بومی زبان انگلیسی (ایرانی) در نمره دهی تولیدات کنش های کلامی تحسین مورد ملاحظه قرار داده اند. به علاوه تاثیر جنسیت و سابقه تدریس نیز مورد توجه قرار گرفته است. داده مورد استفاده در این تحقیق از طریق پرسشنامه WDCT از میان شصت معلم ایرانی جمع آوری شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نمره دهندگان در مجموع هفت معیار کلی را در فرایند نمره دهی به پاسخ های زبان آموزان انگلیسی ایرانی مورد ملاحظه قرار دادند. به علاوه، نتایج آزمون t و chi-squares نشان داد در حالیکه تفاوت معنا داری میان نمره دهی معلمان وجود نداشت، تفاوت در معیارهای نمره دهی معنی دار بود. در نهایت، نتایج این مطالعه اهمیت آموزش جنبه های pragmalinguistic و sociopragmatics منظور شناختی معلمان را به ما متذکر می شود.
۳.

Native and Non-native English Teachers’ Rating Criteria and Variation in the Assessment of L2 Pragmatic Production: The Speech Act of Compliment معیارها و تفاوت نمره دهی معلمان انگلیسی بومی و غیربومی در سنجش تولید منظورشناسی زبان دوم: مورد کنش کلامی تحسین

کلید واژه ها: نمره دهیPragmatic Assessmentسنجش منظورشناختیکنش کلامی تحسینمعلمان بومی و غیربومی زبان انگلیسیRatingspeech act of complimentAmerican and Iranian EFL/ESL teachers

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
Pragmatic assessment and consistency in rating are among the subject matters which are still in need of more profound investigations. The importance of the issue is highlighted when remembering that inconsistency in ratings would surely damage the test fairness issue in assessment and lead to much diversity in ratings. Our principal concern in this study was observing the criteria that American and Iranian EFL/ESL teachers consider when rating Iranian EFL learners’ pragmatic productions regarding the speech act of compliment. The instrument utilized in this study was WDCTs and a speech act rating questionnaire administered to sixty American and sixty Iranian EFL/ESL teachers. In order to come up with the criteria, the reasoning and justifications of the raters when rating learners’ pragmatic productions were analyzed carefully through content analysis. The results showed that overall the raters considered nine general criteria when rating. They included: “Strategy use”, “Affective factors”, “Politeness”, “Interlocutors’ relationships”, “Linguistic accuracy”, “Sincerity”, “Authenticity”, “Fluency”, and “Cultural issues”. Also, the most frequent criterion among the native and non-native raters was “Strategy use” and “Politeness” respectively. Finally, it was concluded that due to some inconsistencies and variations in the ratings and criteria of both native and non-native raters, it seems that both groups are in need of pragmatic workshops and training sessions. The results of this study can have important implications for EFL/ESL teacher educators who are considerate of the importance of pragmatic training and instruction.