مطالب مرتبط با کلید واژه

سیاست افزونگی


۱.

بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستمی با زیرسیستم های k-out-of-n با در نظر گرفتن هزینه ای برای کاهش نرخ خرابی شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئله تخصیص افزونگی زیرسیستم k-out-of-n هزینه کاهش نرخ خرابی سیاست افزونگی الگوریتم GA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۶ تعداد دانلود : ۴۶۶
در این مقاله مدل جدیدی برای مسئله تخصیص افزونگی با ساختار سری- موازی و زیر سیستم های k-out-of-n با در نظر گرفتن هزینه ای جهت کاهش نرخ خرابی ارائه شده که در آن دو سیاست افزونگی آماده به کار سرد و فعال به عنوان متغیر تصمیم برای هر یک از زیر سیستم ها در نظر گرفته شده است. هدف از حل مدل ارائه شده، تعیین سیاست افزونگی، نوع و تعداد اجزاء مازاد تخصیص یافته و نیزضریب کاهش نرخ خرابی هر زیر سیستم برای حداکثر کردن قابلیت اطمینان کل سیستم تحت محدودیت های هزینه و وزن می باشد. ازآنجایی که مسئله تخصیص افزونگی در رسته مسائلNP-hard قرار می گیرد از یک الگوریتم فرا ابتکاری به نام الگوریتم ژنتیک (GA) برای حل مدل استفاده شده و به منظور تنظیم پارامترهای موثر بر این الگوریتم روش سطح پاسخ (RSM) به کار گرفته شده است. در انتها نتایج ارائه شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.
۲.

بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستم سری موازی با زیرسیستمهای - k-out-of-n با در نظر گرفتن نرخ خرابی وابسته به تعداد اجزای در حال کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئله تخصیص افزونگی سیاست افزونگی الگوریتم GA زیر سیستم k-out-of-n نرخ خرابی وابسته به تعداد اجزای در حال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۳۸۵
در این مقاله مدل جدیدی برای مسئله تخصیص افزونگی با ساختار سری موازی و زیر سیستمهای - k-out-of-n با در نظر گرفتن نرخ خرابی وابسته به تعداد اجزای در حال کاار اراهاه ما یشاود .در ایان ناون نارخ خرابای باا افزایش تعداد اجزای در حال کار به دلیل تقسیم بار )فشار( بر روی تعداد بیشتری از اجزاء، نرخ خرابی هر یا ک از اجزاء کاهش مییابد. همچنین برای هر یک از زیر سیستمها دو نون سیاست افزونگی آمااده باه کاار سارد و فعال در نظر گرفته شده است. هدف از حل مدل اراهه شده تعیین استراتژی افزونگی، ناون و تعاداد جازء ماازاد تخصیص یافته برای هر زیرسیستم به منظور حداکثر کردن قابلیت اطمینان کال س یساتم تحات محادود یتهاا ی وزن و هزینااه ماایباشااد. بااه دل یاال NP-hard بااودن مساائله تخصاا یص افزونگاای از الگااوریتم فاارا ابترااار ی ژنتیک) GA (برای حل مدل و از روش سطح پاسخ) RSM ( برای تنظیم پارامترهای موثر بار ا یا ن الگاور یتم اساتفاده شده است. در انتها با ذکر یک مثال عددی به بررسی نتایج به دست آمده از حل مدل اراهه شده میپردازیم