مطالب مرتبط با کلید واژه " دیدگاه ها و نظرات "


۱.

سوء رفتار پژوهشی و عوامل مرتبط با آن در محیط پژوهشی حسابداری

کلید واژه ها: اخلاق سوءرفتار پژوهشی دیدگاه ها و نظرات پژوهشگران حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
سوءرفتار پژوهشی سبب لکه دار شدن شهرت و اعتبار مؤسسات پژوهشی می شود. این مطالعه به بررسی دیدگاه ها و نظرات پژوهشگران حسابداری در خصوص سوء رفتار پژوهشی و عوامل مرتبط با آن در محیط پژوهشی حسابداری ایران می پردازد. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز برای انجام تحقیق، پرسشنامه ای طراحی شد و در اختیار پژوهشگران حسابداری قرار گرفت. در ابتدا تحلیل توصیفی سؤالات با استفاده از فراوانی داده ها انجام شد. پس از آن، پاسخ های طیف لیکرت به پاسخ های دو مقوله ای تبدیل گردید. در پایان نیز از آزمون علامت تک نمونه ای برای بررسی سؤالات تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر پژوهشگران حسابداری ایران، سوءرفتار پژوهشی در محیط پژوهشی حسابداری رایج است و آنها نگران آثار منفی سوءرفتار پژوهشی بر اعتبار تحقیقات علمی هستند. بر این اساس پیشنهاد می شود که پژوهشگران، رعایت اخلاق در پژوهش را از خود آغاز کنند. مؤسسات پژوهشی (دانشگاه ها) نیز باید اقدامات لازم در خصوص تدوین مقررات برای بهبود شرایط فعلی و رعایت استانداردهای اخلاق پژوهشی را انجام دهند.