مطالب مرتبط با کلید واژه

SME


۱.

ارائه مدل برندسازی برای کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت شیرآلات بهداشتی به روش نظریه بنیادی

کلید واژه ها: برند بنگاههای کوچک و متوسط SME برندسازی شیرآلات بهداشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۵۶۹
مسئله اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای برندسازی بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت شیرآلات بهداشتی با توجه به ویژگی های منحصربه فرد ایرانی است. با توجه به این موضوع که در این حوزه مدلی جامع در ادبیات پژوهشی وجود ندارد، در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق کیفی تئوری داده بنیاد، اقدام به جمع آوری اطلاعات و ارائه مدل نهایی شده است.در مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد، پدیده محوری پژوهش، فرآیند برند سازی برای بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت شیرآلات کشور در نظر گرفته شده است و پس از انجام مراحل پژوهش شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر این پدیده شناسایی گردیدند. همچنین در انتها نتایج و پیامدهای برندسازی در این نوع بنگاه ها در مدل ارائه شده است. همچنین راهبردهای برندسازی در بنگاه های کوچک و متوسط شناسایی گردیدند. برای ساخت مدل تحقیق از روش مصاحبه های نیمه ساختاریافته و دقیق بر طبق اصول نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران عامل،مدیران بازاریابی و مدیران برند سازی بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت شیرآلات بهداشتی بوده اند که از طریق نمونه گیری نظری (غیر احتمالی) با برخی مدیران شرکت ها مصاحبه ها انجام شد و تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافت و پس از تحلیل و بررسی کدهای استخراج شده در مراحل سه گانه کدگذاری، مدل نهایی استخراج گردید.
۲.

ICT َAdoption: A Case Study of SMEs in Tehran (Iran)

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۵
In this paper, factors that effect on ICT adoption by SMEs in Tehran (Iran) are investigated. To do so, after reviewing the literature, we identified the factors affecting ICT adoption by SMEs in Tehran and, based on this review, we proposed our hypotheses. Factors include internal factors, external factors and ICT specifications that influence on IT adoption by SMEs. All hypotheses are confirmed except the one that articulates the relationship between perceived ease of use and ICT adoption by SMEs. Weak managerial support, lack of available skills, weak strategic vision regarding the ICT, weak innovative environment and insufficient financial resources are among the internal barriers. External barriers include weak governmental supports, legal environment, low cultural acceptance and weak pressures from customers, suppliers and competitors. Finally, low perceived usefulness and compatibility are among the ICT specifications that limit ICT adoption by SMEs.
۳.

Digital Tools in Cross-Cultural Analysis of Sme Financial State Support in the Conditions of Pandemic Crisis

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۳
The main goal of the given research is to conduct cross-cultural analysis of financial support mechanisms in Europe in order to develop practical recommendations, focused on SME recovery, for emerging markets, in particular Ukraine. The article examines the main effects of pandemic on economy, focusing on business disruption, in particular SME. The financial flows as a response on anti-pandemic prevention measures were analyzed all over the world through digital tools, namely BI, as well as differentiation of support measures. The general fall in the main macroeconomic indicators was indicated for European countries and the deep analysis of financial support mechanisms provided by states was conducted. Taking into account research results, it was revealed that complex policy mechanisms were developed mainly by advanced economies while emerging markets, in particular Ukraine, do not have the effective mechanisms aimed at eliminating negative effects of pandemic. So, on the basis of conducted analysis the practical recommendations for emerging markets, in particular Ukraine, were developed using relevant European experience