مطالب مرتبط با کلید واژه

مهارت زبانی


۱.

بررسی رابطه ی هوش چندگانه با مهارت خواندن و درک مطلب در آزمون بین المللی زبان انگلیسی (IELTS) در فراگیران ایرانی

کلید واژه ها: مهارت زبانی آزمون آی التس انگلیسی مهارت خواندن مهارت درک مطلب هوش چندگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۶۸
" مقدمه: نظریه ی هوش چندگانه ی هاوارد گاردنر در دهه ی80 میلادی بسیاری از پژوهشگران در حوزه ی یادگیری و آموزش زبان دوم را بر آن داشت تا به بررسی رابطه ی بین میزان موفقیت فراگیران زبان دوم یا زبان خارجی و هوش های مختلف آن ها بپردازند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین هوش چندگانه و مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آی التس است. روش کار: از کل 290 داوطلب شرکت کننده در آزمون اصلی آی التس در سال 2007 در شهر مشهد به۱۳٠ نفر پرسش نامه ی هوش چندگانه داده شد که از این تعداد، ۹٨ نفر (۵۳ مرد و ۴۵ زن) پرسش نامه ی مذکور را با رضایت تکمیل و تحویل نمودند. ۶۲ نفر از این تعداد در آزمون آکادمیک و ۳6 نفر در آزمون عمومی آی التس شرکت کردند. عملکرد بخش خواندن و درک مطلب شرکت کنندگان با پاسخ های آنان به پرسش نامه ی هوش چندگانه مقایسه شد. در این بررسی از روش های تحلیل آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته ها: تحلیل یافته ها نشان داد که تنها هوش منطقی ریاضی رابطه ی معنی داری با مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آی التس دارد (05/0>P) و هیچ یک از انواع دیگر هوش با آن رابطه ی معنی داری ندارند.نتیجه گیری: در فراگیران ایرانی از مجموعه ی هوش های چندگانه،تنها هوش منطقی ریاضی با مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آی التس ارتباط معنی داری دارد که به نظر می رسد به علت طبیعت مشترک این نوع هوش و فعالیت های مورد نیاز به هنگام خواندن در زبان دوم باشد. مقدمه: نظریه ی هوش چندگانه ی هاوارد گاردنر در دهه ی80 میلادی بسیاری از پژوهشگران در حوزه ی یادگیری و آموزش زبان دوم را بر آن داشت تا به بررسی رابطه ی بین میزان موفقیت فراگیران زبان دوم یا زبان خارجی و هوش های مختلف آن ها بپردازند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین هوش چندگانه و مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آی التس است. روش کار: از کل 290 داوطلب شرکت کننده در آزمون اصلی آی التس در سال 2007 در شهر مشهد به۱۳٠ نفر پرسش نامه ی هوش چندگانه داده شد که از این تعداد، ۹٨ نفر (۵۳ مرد و ۴۵ زن) پرسش نامه ی مذکور را با رضایت تکمیل و تحویل نمودند. ۶۲ نفر از این تعداد در آزمون آکادمیک و ۳6 نفر در آزمون عمومی آی التس شرکت کردند. عملکرد بخش خواندن و درک مطلب شرکت کنندگان با پاسخ های آنان به پرسش نامه ی هوش چندگانه مقایسه شد. در این بررسی از روش های تحلیل آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته ها: تحلیل یافته ها نشان داد که تنها هوش منطقی ریاضی رابطه ی معنی داری با مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آی التس دارد (05/0>P) و هیچ یک از انواع دیگر هوش با آن رابطه ی معنی داری ندارند.نتیجه گیری: در فراگیران ایرانی از مجموعه ی هوش های چندگانه،تنها هوش منطقی ریاضی با مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آی التس ارتباط معنی داری دارد که به نظر می رسد به علت طبیعت مشترک این نوع هوش و فعالیت های مورد نیاز به هنگام خواندن در زبان دوم باشد. "
۲.

تاثیر مهارت زبانی بر شدت ناروانی در دانش آموزان دوزبانه مبتلا به لکنت

کلید واژه ها: دوزبانگی مهارت زبانی شدت لکنت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلالات دوران شیر خوارگی، کودکی و نوجوانی اختلالات ارتباطی
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی روانشناسی مقایسه ای
  3. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی یادگیری زبان
تعداد بازدید : ۱۵۸۹
هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی نقش مهارت زبانی در میزان ناروانی دوزبانه های کرد- فارس دچار لکنت می باشد. روش: در این مطالعه تحلیلی، 31 دانش آموز دو زبانه (کردی-فارسی) دچار لکنت با میانگین سنی 10 سال و نه ماه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مهارت زبانی و شدت ناروانی دو زبان از لحاظ شاخص های پیچیدگی زبان، غنای واژگانی و معیار ناروانی های شبه لکنت به کمک تحلیل گفتار پیوسته به دست آمد و با هم مقایسه شد. یافته ها: پیچیدگی زبانی زبان فارسی (شامل میانگین طول گفتار، طول پنج جمله طولانی، تعداد افعال جمله و تعداد بندهای وابسته در جمله) به طور معنادار بیشتر از کردی و غنای واژگانی آن نیز بیشتر از کردی است، اما این تفاوت معنادار نیست. شرکت کنندگان در هر دو زبان لکنت داشتند، اما شدت لکنت آنها در زبان فارسی بیشتر از کردی بود. نتیجه گیری: در این تحقیق، زبان غالب نمونه، فارسی بود که دلیل آن را باید درآموزش مداوم و فشرده آن به دانش آموزان جست وجو کرد. عدم آموزش زبان مادری به این دانش آموزان در مدرسه، یادگیری آنها را ضعیف و شرایط را برای یادگیری دوزبان نابرابر کرده بود. شدت ناروانی زبان غالب (فارسی) بیشتر بود که دلیل این وضعیت را باید در عوامل اجتماعی- روان شناختی مؤثر بر لکنت (مانند نگرش شرکت کنندگان به زبان و فرهنگ فارسی، و انگیزه آنها برای یادگیری آن) دنبال نمود. ارتباط عاطفی مثبت با زبان مادری هم می تواند یکی از دلایل این وضعیت باشد.
۳.

اهمیت انتقال فرهنگ در کسب مهارت‌های زبانی

کلید واژه ها: مهارت زبانی ارتباط بین فرهنگی فرهنگ مقصد توانش ارتباطی فرهنگ مبدأ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها زبان شناسی اجتماعی/جامعه شناسی زبان
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
تعداد بازدید : ۲۱۵۳ تعداد دانلود : ۸۸۳
چندین دهه است که آموزش زبان بدون در نظر گرفتن فرهنگ، آداب و رسوم ملل، منسوخ شده است. بر اساس نظریه های معاصر، علم آموزش زبان های خارجی و کسب مهارت زبانی، بدون شناخت مسائل بین فرهنگی ناپایدار خواهد بود. واقعیت این است که گرایش گاه شدید زبان آموزان به فرهنگ و شیوه زندگی جوامع مقصد، انگیزه گروه قابل توجهی از آنها است. روش های جدید آموزش زبان های خارجی بر اساس نظریه های ارتباط بین فرهنگی، استفاده فرهنگ مقصد را نه تنها به عنوان ابزاری برای یادگیری زبان می دانند، بلکه اصل آموزش را بر پایه انتقال اطلاعات فرهنگی می گذارند. در تکمیل روش های جدید آموزش زبان های خارجی، مقاله حاضر با تأکید بر نقش فرهنگ مبدأ و مقصد در آموزش زبان های خارجی با بکارگیری تحقیقی جامع درباره چگونگی ارایه زبان آلمانی در مؤسسات آموزشی ایرانی، ضمن بررسی ریشه ها و عناصر فرهنگی تأثیرگذار در آموزش زبان، علل توجه به عناصر مهم فرهنگی را که سهم بسزایی در کسب مهارت زبانی دارند، تحلیل می کند. بر اساس این تحقیق، تنها کسب مهارت زبانی در پرتوی شناخت فرهنگ ها موجب اشراف زبان آموز بر کنش و واکنش مناسب در ارتباط مستقیم با متکلمان زبان مقصد می شود.
۴.

تفاوت های بین فرهنگی و انتقال منظورشناختی در کنش گفتاری رد کردن در انگلیسی و فارسی (Cross-Cultural Differences and Pragmatic Transfer in English and Persian Refusals)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهارت زبانی قواعد معنایی انتقال منظور شناختی پرسشنامه تکمیل گفتمان الگوی رد کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۵۸۰
تحقیق حاضر تفاوت های بین فرهنگی فراوانی قواعد معنایی در انجام کنش گفتاری رد کردن درخواست بین فارسی زبانان و انگلیسی زبانان را بررسی می کند. همچنین این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که آیا زبان آموزان ایرانی که انگلیسی را به عنوان زبان دوم یاد می گیرند راهکارهای رد کردن در زبان اول خود را به زبان دوم انتقال می دهند یا نه و آیا رابطه ای بین سطح مهارت آنها و انتقال این راهکارها وجود دارد. بدین منظور،66 بومی زبان فارسی و 59 بومی زبان انگلیسی از هر دو جنسیت به ترتیب نسخه های فارسی و انگلیسی از یک پرسشنامه تکمیل گفتمان را پر کردند. از آزمون تعین ســطح آکسفورد (OPT) برای تشکیل دو گــروه 61 نــفری از زبان آموزان سطح بالا و 81 نفری از زبان آموزان سطح پائین ایرانی استفاده شد. این دو گروه پرسشنامه انگلیسی تکمیل گفتمان را تکمیل کــردند. راهکارهای رد کردن درخواست که شرکت کنندگان در این تحقیق از آن استفاده کردند به قواعد معنایی تبدیل شدند و سرانجام به سه دسته مستقیم، غیرمستقیم و راهکارهایی که به ردکردن ضمیمه می شوند، طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق تفاوت معناداری در کاربرد راهکارهای مستقیم رد کردن بین انگلیسی و فارسی نشان نداد. بر خلاف فارسی زبانان که در کاربرد راهکارهای غیرمستقیم از انگلیسی زبانان پیشی گرفتند، انگلیسی زبانان راهکارهای که به ردکردن ضمیمه می شوند را بیشتر به کارگرفتند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که هردو گروه زبان آموزان سطح بالا و پائین در به کار گیری رد کردن غیرمستقیم و راهکارهایی که به ردکردن ضمیمه منجر می شوند انتقال منظور شناختی داشتند. البته زبان آموزان سطح پائین بیشتر از زبان آموزان سطح بالا راهکارهای زبان اول خود را به زبان دوم انتقال می دهند.
۵.

مقاله به زبان انگلیسی: آموزش خود سازماندهی خواندن از طریق اجرای یک مدل یادگیری خود سازماندهی شده: تاثیر آن بر خواندن تحت اللفظی و انتقادی در انگلیسی (The Impact of Training EFL Learners in Self-Regulation of Reading on their EFL Literal and Critical Reading Comprehension: Implementing a Model)

کلید واژه ها: مهارت زبانی خود سازماندهی یادگیری خود سازماندهی شده خواندن تحت اللفظی و انتقادی در انگلیسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۳۶۸
خود سازماندهی عبارت است از توانایی تنظیم افکار و اعمال برای رسیدن به اهداف. بر این اساس، یادگیری خود سازماندهی شده دربردارنده برنامه ها و رفتارهایی برای نیل به اهداف یادگیری است. این مطالعه تأثیر آموزش یک مدل یادگیری خود سازماندهی شده به فراگیرندگان انگلیسی به عنوان زبان خارجی را برمهارت خواندن تحت اللفظی و انتقادی آنان بررسی می کند. هدف دیگر این تحقیق، بررسی این نکته است که آیا سطح مهارت زبانی شرکت کنندگان می تواند اثر آموزش خود سازماندهی را تعدیل کند. استراتژی های خود سازماندهی خواندن به دو گروه آزمایش آموزش داده شد، اما دو گروه کنترل، خواندن را به صورت سنتی و متداول آموزش دیدند. داده های تحقیق ازطریق آزمون خواندن تست مهارت های علمی در سطح کالج (کلست) جمع آوری شد که شامل دو بخش خواندن تحت اللفظی و انتقادی است. تحلیل آماری نشان داد که آموزش خود سازماندهی خواندن در انگلیسی می تواند خواندن تحت اللفظی و انتقادی را به طور قابل توجهی بهبود بخشد، اما سطح مهارت زبانی تاثیر آموزش خود سازماندهی را تعدیل نمی کرد. این یافته ها می تواند انگیزه ای برای مدرسان باشد تا برای بهبود مهارت خواندن تحت اللفظی و انتقادی زبان آموزان از استراتژی های خود سازماندهی درکلاس استفاده کنند.
۶.

شناخت سواد دانشگاهی؛ چیستی و ماهیت آن

تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۰۵
در این مقاله مفهوم سواد دانشگاهی به طور عمیقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به همین منظور دیدگاهی تاریخی با ریشه یابی تکامل سواد دانشگاهی برگرفته از ادبیات نظری مربوطه فراهم خواهیم آورد. با وجود این، از همه مهم تر، در این مقاله به دنبال تعریف سواد دانشگاهی از طریق توصیف دیدگاه ها، رویکردها و الگوهای بسیار متفاوتی که متضمن این اصطلاح بسیار پیچیده است خواهیم بود. سپس به بررسی مفهوم «سواد» برگرفته از «مطالعات جدید سواد» خواهیم پرداخت، گفتمان های دانشگاهی را در ارتباط با حوزه ی سواد دانشگاهی مورد توجه قرار خواهیم داد و به نقش «مهارت زبانی» در توسعه ی سواد دانشگاهی خواهیم پرداخت. در خاتمه ی مقاله، آثار متأخر در زمینه ی سواد دانشگاهی بحث خواهد شد، و موضوع «وضعیت سواد دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران» را با تفسیری انتقادی مورد بررسی قرار خواهیم داد. لذا مجموع مباحث مطرح شده در این مقاله منظری مناسب ارائه می کند که از طریق آن کار تجربی در این حوزه از «توسعه ی دانشگاهی» می تواند مورد تحلیل قرار گیرد.