مطالب مرتبط با کلید واژه

یادگیری مبتنی بر وب


۱.

یادگیری مبتنی بر وب؛ مرور سیستماتیک تنوع پذیری مداخلات

تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۵۹۸
اهداف: آموزگاران غالباً در مورد یادگیری مبتنی بر وب (WBL) به­عنوان ماهیتی منفرد یا گروهی از فعالیت­های مشابه با اثرات همگون صحبت می کنند. این مرور سیستماتیک، ناهمگونی بزرگی در میان نتایج مطالعات فردی نشان می دهد. 266 مطالعه در مورد مقایسه مداخله WBL با فعالیت های آموزشی دیگر شناسایی شدند. هدف این مطالعه، شرح گوناگونی در شکل­ها، روش های آموزشی و قالب­های ارایه مطلب در WBL بود. نتیجه­گیری: تقریباً در همه دوره­ها (89%) از متن نوشتاری و در 55%، از چندرسان­ها استفاده شده بود. در مجموع، 32% ارتباطات برخط توسط پست الکترونیک، مباحثه سلسله­وار یا کنفرانس ویدیویی و 9%، اجزای همزمان بود. 24% آمیزه­ای از آموزش­های مبتنی بر وب و غیرمبتنی بر رایانه بودند. 77% دوره­های مبتنی بر وب، روش های آموزشی را (به غیر از متن به­تنهایی) برای ارتقای فرآیند یادگیری به­کار گرفتند. روش های آموزشی رایج­تر (هرکدام تقریباً در 50% دوره­ها مورد استفاده قرار گرفتند)، نمونه­های بیمار، سئوالات خودارزیابی و بازخورد بودند. آموزگاران و محققان نمی­توانند با WBL به عنوان ماهیت منفرد برخورد کنند. روش های آموزشی و شکل­های بسیار متفاوتی برای آموزش­دهندگان­ِ WBL در دسترس است. محققان باید در مورد این­که چه موقع از طرح­های ویژه WBL استفاده کنند و چگونه آنها را به­طور موثر مورد استفاده قرار دهند، مطالعه کنند.
۲.

آموزش میان رشته ای در محیط های دانشگاهی با تاکید بر تجربه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش الکترونیکی مطالعات میان رشته ای یادگیری مبتنی بر وب رشته های میان رشته ای آموزش مبتنی بر رشته آموزش عالی میان رشته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۶ تعداد دانلود : ۷۱۰
تاسیس و گسترش آموزش عالی میان رشته ای یکی از دغدغه های مهم ذهنی و برنامه ای وزارت علوم در طول سال های 1385 تا 1388 بوده است. نگاه اجمالی به برنامه ها، فعالیت ها و نتایج مربوط به طرح تاسیس و توسعه «رشته های میان رشته ای» نشانگر استقبال سرد دانشگاه ها، جامعه علمی و حتی بخش های ستادی ذیربط وزارت علوم از آن بوده است. از میان دلایلی که برشمرده می شود درسطح کلان، می توان به پیش افتادگی مفهومی و فراهم نبودن زمینه های عملی، ناوابسته بودن طرح به نیازهای محیط ملی و سازگارنبودن با بافت اجتماعی و دانشی، و در سطح خرد، کژراهه ترجیح آموزش به پژوهش میان رشته ای، در دسترس نبودن استاد- محتوا و روشن نبودن الگوی آموزش میان رشته ای اشاره داشت. در این مقاله تلاش می شود ابتدا با تامل درخاستگاه و منشاء ایده دانش میان رشته ای، موانع چرخش ازآموزش رشته ای به آموزش و یادگیری میان رشته ای در چارچوب گسترش مرزهای دانش و رویکردهای جدید یادگیری و تاکید ویژه بر تجربه ایران مورد بررسی قرارگیرد. سپس دو الگوی آموزش مبتنی بر رشته و میان رشته ای مقایسه و ویژگی های آموزش میان رشته ای به بحث گذاشته می شود. در پایان نیز علاوه بر طرح ایده هایی برای عمل در مسیر بهبود و تغییر در فرایند آموزش عالی میان رشته ای، الگوی آموزش الکترونیکی و یادگیری وب پایه به عنوان ظرفیتی جدید و تاثیرگذار برای پیشبرد مقاصد میان رشته ای ها مورد بررسی و پیشنهاد شده است.
۳.

تاثیر آموزش سازندهگرا بر میسان رضایت و یادگیری شرکتکنندگان در دوره های آموزش مداوم پسشکی مبتنی بر وب(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۳۱۱
هدف این پژوهش، بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر وب بر اساس نظریه ی سازنده گرایی بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی بود. این پژوهش به روش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه مقایسه انجام شد. جامعه پژوهش به تعداد 1750 نفر شامل تمامی پزشکان تحت شمول آموزش مداوم که در تابستان 1391 در30 دوره آموزش مداوم مبتنی بر وب ثبت نام کرده بودند، بود. با روش نمونه گیری تصادفی، دوره ""پروفیلاکسی آنتی بیوتیک در دندانپزشکی"" با حجم 40 نفر انتخاب گردید و با استفاده از جدول اعداد تصادفی افراد در دو گروه 20 نفری آزمایش و مقایسه گمارش شدند. ابزارهای گردآوری داده ها، یک آزمون مدرس ساخته بود که پس از احراز روایی محتوایی و پایایی با فرمول کودریچاردسون 80/0 در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید، ابزار دیگر پرسشنامه محقق ساخته رضایت سنج بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 و روایی محتوایی آن توسط متخصصان تعیین شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آنکووا و مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه کلی پژوهش نشان داد که: بین پس آزمون گروه های آزمایش و مقایسه پس از اجرای دوره طراحی شده با رویکرد سازنده گرا، تفاوتی معنادار مشاهده گردید. هم چنین فراگیران در گروه آزمایش رضایت بیش تر و میزان یادگیری بالاتری نسبت به گروه مقایسه داشته اند. استفاده از نظریه سازنده گرا به دلیل ایجاد محیط یادگیری جذاب، تعاملی و مشارکتی و هم چنین به دلیل توجه به نیازها و ویژگی های فراگیران در این مدل، آموزش را از اثربخشی بالاتری برخوردار می گرداند.
۴.

بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۳۲۶
هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین تأثیر سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغه میباشد. برای این منظور سواد اطلاعاتی معلمان بر اساس مدل ویلیامسون(2000) شامل پنج بّعد؛ تعریف نیاز اطلاعاتی، یافتن اطلاعات، ارزشیابی اطلاعات، سازماندهی اطلاعات، و تبادل اطلاعات و یادگیری مبتنی بر وب تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر معلمان مقطع ابتدایی به تعداد 749 میباشد که از بین آنها 254 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. که پس از تأیید روایی و پایایی آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیههای تحقیق آزمون کولموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگیr پیرسون و رگرسیون خطی ساده با نرم افزار SPSSاستفاده شده است. نتایج نشان داد سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغه تأثیر را دارد.