مطالب مرتبط با کلید واژه

شبکه های تلویزیونی


۱.

تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان

کلید واژه ها: تحلیل محتوا رسانه های ورزشی ورزش بانوان شبکه های تلویزیونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۷ تعداد دانلود : ۶۲۹
هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه برنامه­های ورزشی سیمای استان­ها از نظر شکلی و محتوایی با تأکید بر پاسخ به این پرسش است که وضعیت محتوای برنامه­های ورزشی سیمای استان­ها تا چه اندازه منعکس­کننده ورزش­های بانوان می­باشند؟ و آیا تفاوتی بین شبکه­های مورد بررسی در زمینه پوشش ورزش بانوان و جنسیت وجود دارد؟ و در نهایت تصویری جامع از شیوه پرداختن به ورزش بانوان در شبکه­های استانی بدست آید. روش پژوهش از نظر استراتژی توصیفی، مسیر اجرا تحلیل محتوا و هدف کاربردی می­باشد. جامعه مورد بررسی برنامه­های ورزشی تلویزیونی سیمای استان­های لرستان، تهران، کرمانشاه و مرکزی در سال 1391 بود. چهار شبکه استانی در طول یک فصل،سپس یک ماه و در نهایت یک هفته بصورت تصادفی از تاریخ 16/10/91 تا 22/10/91 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. جمع­آوری اطلاعات بر اساس برگه کدگذاری محقق ساخته و با توجه به دستور­العمل کدگذاری صورت پذیرفت. بر اساس یافته­های حاصل از تحقیق، 9/57% کل برنامه­ها بدون جانب داری جنسیتی تنها در قالب بخش خبر ورزشی نمایش برنامه داشته­اند، استان لرستان با 8/16% برنامه ورزشی در مورد آقایان و استان کرمانشاه با 2/23% برنامه ورزشی بدون جانب­داری جنسیتی در رتبه اول قرار دارند، و هیچکدام از شبکه­های استانی در برنامه­های خود پوششی از ورزش بانوان به نمایش نگذاشتند. با توجه به یافته­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که شبکه­های تلویزیونی استانی از یک نظام جامع و هماهنگ با افق رسانه ملی در پوشش برنامه­های ورزشی بانوان استفاده نمی­کنند و لازم است عدالت طلبی در پوشش جنسیت در برنامه­های ورزشی سرلوحه شبکه­های استانی قرار بگیرد.
۲.

تحلیل محتوای برنامه های ورزشی صدا و سیما با تاکید بر مولفه های ورزشی مطالعه موردی:( استان های لرستان، مر کزی، اصفهان)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۵۳۱
هدف : بررسی و مقایسه برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی استانی از نظر شکلی و محتوایی. روش: پژوهش از نظر استراتژی توصیفی, مسیر اجرا تحلیل محتوا و هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد بررسی برنامه های ورزشی تلویزیونی سیمای استان های لرستان, اصفهان و مرکزی در سال 1393 بود. سه شبکه استانی در طول یک ماه و در نهایت یک هفته بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات بر اساس برگه کدگذاری محقق ساخته و با توجه به دستورالعمل کدگذاری صورت پذیرفت. همچنین ازآزمون خی دو برای مقایسه ها و برای کدگذاری صحیح و ارزیابی دقیق مراحل تحلیل از نرم افزار SPSS19 استفاده، وسطح معناداری داده ها p
۳.

رتبه بندی موانع توسعه اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی

تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۶۰
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی، ارائه و رتبه بندی موانع موجود در مسیر توسعه اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی بوده است. در گام نخست، با انجام مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با خبرگان و استادان برجسته در حیطه رسانه های ورزشی به شناسایی این موانع پرداخته شد و در گام بعدی، پرسشنامه ای با استفاده از 28 مانع تعیین شده طراحی شد و در اختیار 15 خبره قرار گرفت که دیدگاه های آنان را نسبت به موانع معرفی شده در یک مقیاس هفت ارزشی می سنجید. اطلاعات حاصل، به عنوان ورودی ماتریس داده های تکنیک تاکسونومی عددی در نظر گرفته و در نهایت، موانع موجود با استفاده از این تکنیک رتبه بندی شدند. طبق نتایج به دست آمده، چهار مانع «فقدان نظام جامع و اخلاقی نظارت بر عملکرد رسانه های ورزشی»، «نارضایتی شغلی کارکنان (فقدان امنیت شغلی، وجود فساد اداری و ...)»، «فقدان تحصیلات و تخصص کافی در بین کارکنان رسانه های ورزشی» و «پوشش بسیاری از تخلفات اخلاقی از طریق قوانین موجود» نسبت به سایر موانع موجود در اولویت قرار گرفتند که لازم است از سوی مسئولان مربوط مورد توجه بیشتر واقع شوند.
۴.

میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد)

تعداد بازدید : ۱۶۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۹
بررسی شبکه های اجتماعی که زمان چندانی هم از پیدایش آنها نمی گذرد، موضوع مورد علاقه بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران حوزه علوم ارتباطات اجتماعی است. کاربرد این شبکه های نوظهور در طیف وسیعی از روابط شخصی گرفته تا روابط جهانی، این پدیده را تبدیل به یک سوژه تمام عیار در پژوهش های اجتماعی و رسانه ای کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه9 مشهد و عوامل مؤثر بر آن بوده است. روش پژوهش، توصیفی، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه 9 مشهد تشکیل می دهند و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. یافته های پژوهش نشان داد، 3/55درصد دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه 9مشهد در حد کمی از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهایی چون تنوع و گستردگی، میزان اعتماد، اطلاع رسانی و ارتباط آسان، جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد.
۵.

طراحی مدل سازمان دانش بنیان در رسانه ملی

تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۴۰۹
اکثر سازمان ها برای عملکرد مؤثر در اقتصاد امروز، تبدیل شدن به یک سازمان دانش بنیان را امری ضروری می شمرند اما بسیاری از آنها نمی دانند که سازمان خود را چگونه برای رسیدن به این هدف هدایت کنند. این مطالعه با رویکردی توصیفی پیمایشی و آمیخته روش (کمی و کیفی) درصدد طراحی مدل سازمان دانش بنیان برای رسانه ملی است. به همین منظور، در این تحقیق توسعه ای – کاربردی، 22 مفهوم اصلی سازمان های دانش بنیان، از ادبیات موضوع استخراج و در محیط رسانه ملی، از طریق اجرای روش دلفی و با حضور 40 تن از نخبگان دانشگاهی و خبرگان رسانه ملی، به اجماع گذاشته شد که در نهایت، 26 مفهوم به عنوان ابعاد نهایی سازمان دانش بنیان شناسایی گردید. سپس با دسته بندی برخی مفاهیم، مدل مفهومی سازمان دانش بنیان در رسانه ملی بر اساس 9 مفهوم اصلی شناسایی شده، ترسیم شد. در ادامه، پرسشنامه ای برای آزمون فرضیه ها، تهیه و پایایی و روایی آن از طریق آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد و در نهایت 13 فرضیه تحقیق از طریق مدل یابی معادله ساختاری و بر اساس روش شناسی رویکرد مبتنی بر واریانس مورد آزمون قرار گرفت. مدل ارائه شده از طریق 75 نمونه از مدیران ارشد 1 و2 سازمان صداوسیما اعتبارسنجی شد که پس از آن، فرضیه ها و همچنین مدل مفهومی تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند. طراحی مدل، سازمان دانش بنیان، عوامل راهبردی، عوامل سازمانی، رسانه ملی
۶.

نقش تلویزیون در اخلاق مداری در فوتبال از دیدگاه بازیکنان لیگ برتر و دسته یک ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۷۴۵
پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش تلویزیون در اخلاق مداری در فوتبال، از دیدگاه بازیکنان لیگ برتر و دسته یک ایران صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر راهبرد، توصیفی و از نظر مسیر اجرا، پیمایشی بوده است. جامعه پژوهش نیز شامل تمام افرادی می شود که سابقه بازی در لیگ برتر یا لیگ دسته یک فوتبال کشور را داشته اند. نمونه پژوهش 384 نفر را در بر می گیرد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی از سوی 12 نفر از صاحبنظران رسانه و پایایی آن، از طریق آلفای کرونباخ به تأیید رسیده است. نتایج نشان داد که از نظر پاسخگویان ، شبکه های تلویزیونی کشور در اخلاق مداری در فوتبال نقش دارند و بین شبکه های مختلف از نظر ایفای این نقش تفاوت دیده می شود. همچنین بین سابقه ورزشی و دیدگاه فوتبالیست های لیگ برتر و دسته یک در خصوص نقش تلویزیون در اخلاق مداری در فوتبال ارتباط وجود دارد.
۷.

ارزیابی و سنجش کارایی شبکه های تلویزیونی و ارائه راهکارهای بهبود

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۵۸
این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی شبکه های تلویزیونی رسانه ملی با استفاده از روش سنجش کارایی و رتبه بندی تحلیل پوششی داده ها و تعیین نقاط قابل بهبود کارایی آنها انجام شده است. در این پژوهش به ترتیب از سه روش تحلیلی دلفی، عاملی و پوششی داده ها برای تعیین شاخص های کلان (دروندادی، پردازشی و پیامدی) کارایی شبکه های تلویزیونی و ارزیابی و تحلیل نظام عملکردی شبکه های تلویزیونی استفاده شده است. میزان مقبولیت عوامل ورودی و خروجی یا نهاده و ستانده مؤثر بر کارایی شبکه های تلویزیونی از طریق پنل خبرگی احصا شد و با کمک آزمون های تحلیلی و تبیینی، عوامل اصلی مؤثر بر نظام عملکرد کارایی شبکه ها شناسایی گردید. در مرحله بعد، پس از جمع آوری اطلاعات، بر اساس اطلاعات عملکردی رسانه ملی طی دو سال اخیر و با استفاده از تحلیل داده ها مبتنی بر مقایسه های متوالی و زوجی بین ورودی ها و خروجی ها، شبکه های کارا و نیازمند بهبود شناسایی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، شش شبکه، کارا بودند و سایر شبکه ها به کاهش یا افزایش درصد مشخصی از عوامل نهاده ها و ستانده های کلیدی خود نیاز داشتند.
۸.

نشانه شناسی تبلیغات در شبکه های ماهوارهای و داخلی(با تاکید بر دیدگاه اسطوره شناسی بارت)

تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۶
هدف مطالعه حاضر، نشانهشناسی تبلیغات در شبکههای ماهوارهای فارسی زبان و داخلی بر اساس دیدگاه رولان بارت است. تحقیق حاضر با رویکردی کیفی صورت گرفته است و جامعهی هدف پژوهش حاضر، آگهیهای پخش شده از شبکه سه سیما و جم تیوی از کانال ماهوارهای فارسی زبان در دو ماههی اول تابستان 94 بوده که از هر دو شبکه، دو پیام متجانس به روش نمونهگیری هدفمند و غیرتصادفی جهت تحلیل نشانهشناختی انتخاب گردید. پس از جمعآوری تبلیغات بازرگانی در مدت معین، از شبکه 3 سیما تعداد 112 پیام بازرگانی و شبکه جم تی وی 48 پیام جمعآوری و در هشت طبقه موضوعی دستهبندی و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که تبلیغات بررسی شده در هر دو بستر فرهنگی منطبق با دیدگاه بارت از نوع پیامهای مخدوش بودند که دارای معانی ضمنی فراوانی بودند و با استفاده از نشانهها سعی در اسطورهسازی جهت تحریف واقعیت را داشتند. نتایج همچنین حاکی از این بود که، تبلیغات شبکه ماهوارهای نه تنها موازین اخلاقی و فرهنگی موجود در کشور مخاطب را نادیده میگیرند بلکه در کنار تبلیغ کالا، سعی در تحریف فرهنگ و تغییر آن، ایجاد سبکی جدید در زندگی مردم ایران و جایگزینی برای اسطورههای ملی مذهبی ایرانی بودند. در تبلیغات داخلی نیز با وجود رعایت برخی موازین اخلاقی و توجه به بسترهای فرهنگی موجود در جامعه، باز هم تبلیغات در خدمت نظام سرمایهداری عمل کرده و هدف اساسی آن بیشتر صرف تبلیغ و اسطورهسازی بود. به طوری که این رویداد در شبکههای ماهوارهای اخلاق را نیز در خدمت سودآوری و تحریف فرهنگ جامعه هدف قرار داده است.
۹.

شناسایی و تبیین اصول و شیوه های طراحی جدول پخش شبکه های سیما

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۳
برنامه ریزی جدول پخش یا چینش کنداکتور، یکی از مؤلفه های مهم جذب مخاطب است که سیمای جمهوری اسلامی ایران برای حضور موفق در عرصه رقابت رسانه ای، باید به آن توجهی ویژه داشته باشد. برای شناسایی و تبیین اصول و مؤلفه های مؤثر در طراحی جدول پخش شبکه های سیما، با استفاده از روش دلفی و بهره گیری از آرای 12 تن از صاحب نظران که به صورت هدفمند انتخاب شدند، در سه راند و براساس قاعده اشباع نظری، متغیرهای مورداجماع صاحب نظران، شناسایی شدند. توجه به جدول پخش رسانه های رقیب و همسو، الگوی اختصاصی و عمومی تماشا، چینش برنامه ها براساس مؤلفه پرایم تایم، استفاده از میخ های جدول پخش، مصلحت و نیاز مخاطبان، شخصی سازی چینش جدول پخش، در نظر گرفتن اهداف و مأموریت های شبکه، داشتن سناریو برای پخش و چیدمان جدول پخش، ایجاد انحصار و مرجعیت در حوزه موضوعی و تخصصی شبکه، حفظ ضرباهنگ و ریتم برنامه ها، لحاظ کردن فلات یادگیری، هم جواری و لحاظ کردن طیف تنش و آرامش در برنامه ها، برخی از مهم ترین متغیرهای مورداجماع کارشناسان بودند که در قالب چهار مقوله زمان بندی (13 گویه)، تناسب (17 گویه)، مخاطب (14 گویه) و سیاست گذاری و مدیریت (14 گویه) تفکیک شدند. بر این اساس، متغیرهای حوزه تناسب، بیشترین فراوانی را در میان مؤلفه های مؤثر در چینش جدول پخش، به خود اختصاص داد.