مطالب مرتبط با کلید واژه

ساختمان خاک پناه


۱.

ارزیابی اثر بهره وری انرژی ساختمان های خاک پناه در کاربری های مختلف، نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک شهر یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختمان خاک پناه آسایش حرارتی تعدیل دما نوع کاربری ساختمان بهره وری انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۴۷
روند رو به رشد طراحی و ساخت ساختمان ها، بدون توجه به کاهش منابع انرژی یکی از تهدیدات محیط زیست و زندگی بشر است. بنابراین ضروری است تا راهبردهای طراحی در ساختمان های جدید، با هدف کاهش انرژی مصرفی و آلودگی های زیست محیطی، جهت گیری شوند. ساختمان های خاک پناه ازجمله ایده هایی است که به صورت غیر فعال، کاهش مصرف انرژی ساختمان و تأمین آسایش حرارتی را تاحد زیادی تضمین می نماید. پناه بردن به دل زمین و استفاده از خاصیت حرارتی خاک، یکی از راهبردهایی است که در گذشته نیز مورداستفاده قرار می گرفته است. تحقیق حاضر، ساختمان خاک پناه را از نقطه نظر بهره وری انرژی با تأثیر متقابل کاربری های مختلف در شهر یزد بررسی می کند. برای تحقق این امر پس از مطالعه نیازهای اولیه انجام تحقیق خاص بر روی موضوع، از شبیه سازی حرارتی به کمک نرم افزار شبیه ساز حرارتی انرژی پلاس استفاده گردیده است. با توجه به نتایج، با افزایش عمق فرورفتن ساختمان در دل خاک، درصد صرفه جویی آن نسبت به ساختمان متداول روی سطح زمین افزایش می یابد. در این شرایط با افزایش عمق فرورفتن ساختمان، کاربری مسکونی بیشترین و کاربری آموزشی کمترین میزان همبستگی را با کاهش مصرف انرژی دارد. همچنین عمق بهینه برای هر کاربری مقداری متفاوت پیش بینی می شود. در شرایط عمق، بهینه کاربری مسکونی 69 درصد و کاربری مذهبی، اداری و آموزشی به ترتیب 61 ، 60 و 54 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی خواهند داشت.