مطالب مرتبط با کلید واژه " کارآیی نسبی "


۱.

کاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارآیی نسبی کلانتری ها

کلید واژه ها: ارزیابی عملکردتحلیل پوششی داده هاکارآیی نسبیکلانتری هافرماندهی انتظامی شهر کرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۷۸۷
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نیازها در تامین اهداف چشم انداز 1404 و همچنین در راستای اصلاح الگوی مصرف، افزایش کارآیی سازمانی در کلیه سطوح است. با توجه به پیچیدگی کار واحدهای انتظامی و داده ها و ستاده های متعدد این گونه واحدها، چگونگی بررسی کارآیی و ارزیابی عملکرد آنان توسط فرماندهان، مشکلاتی را به همراه دارد که موجب شده است. تا کنون از روش هایی همانند چک لیست های بازدید و با استفاده از بازدیدهای دوره ای یا غیرمترقبه و در نهایت امتیازدهی و وزن دهی امتیازات و مقایسه نمرات کسب شده برای هر یک از واحدها این ارزیابی صورت پذیرد، که این امر به دلیل استفاده از بررسی های مقطعی و نه مداوم مورد ایراد است.مواد و روش ها: با استفاده از مدل های ریاضی و کاربرد روش های تحلیل پوششی داده ها به بررسی و تعیین کارآیی نسبی کلانتری های یازده گانه شهر کرمان پرداخته شد. با توجه به ورودی و خروجی های متعدد واحدهای انتظامی و همچنین تعداد نسبتا کم واحدهای در دسترس، به ناچار از بین ورودی ها و خروجی ها، بر حسب اولویت، تعدادی انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند. خبرگان مورد مراجعه بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند و شامل 8 نفر از فرماندهان در حال خدمت و یا در شرف بازنشستگی پاسگاه ها و کلانتری ها و همچنین 4 نفر از کارشناسان و مسوولین شیفت مرکز فرماندهی و کنترل که سابقه خدمت در یکی از واحدهای انتظامی مزبور را داشته اند بوده اند.یافته ها: کلانتری های 12 و 21 به عنوان کارآمدترین واحدها تعیین شده اند. پیشنهاد شده است که از تکنیک فوق و پس از تکمیل مدل، به عنوان بخشی از نرم افزار سیستم های اطلاعاتی ناجا استفاده گردد.
۲.

اندازه گیری کارآیی نسبی مراکز سوئیچ راه دور بر اساس طبقه بندی سلسله مراتبی اطلاعات با روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی : مراکز استانی شرکت ارتباطات زیرساخت»

کلید واژه ها: AHPDEAکارآیی نسبیSCمرکز سوئیچ راه دورPC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۸
تداوم هر کسب و کاری بستگی به سود معقول اقتصادی داشته و میزان سود اقتصادی نیز با کارآیی رابطه مستقیم دارد. برای مدیریت و مقایسه واحدهای تصمیم گیری همگن از کارآیی نسبی استفاده می شود. ابتدا با استفاده از اطلاعات بهترین تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات، مرزی به عنوان مرز کارآیی تولید یا خدمات ساخته می شود به طوری که فعالیت بر روی این مرز به عنوان بهترین عملکرد و در زیر این مرز به عنوان ناکارآیی تلقی می شود. یکی از روش های تخمین مرز کارآیی و اندازه گیری کارآیی نسبی، روش برنامه ریزی خطی است که به آن رویکرد تحلیل پوششی داده ها هم می گویند. در این تحقیق ابتدا با جمع آوری نظر خبرگان و استفاده از مقایسات زوجی، شاخص های مؤثر بر کارآیی مراکز سوئیچ راه دور تعیین، سپس کارآیی نسبی 39 مرکز سوئیچ راه دور با روش DEA و در شرایط بازده به مقیاس ثابت و متغیر اندازه گیری شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد، در شرایط بازده به مقیاس ثابت، میانگین کارآیی نسبی مراکز سوئیچ راه دور 23/80 درصد بوده و 11 مرکز از 39 مرکز سوئیچ راه دور دارای کارآیی 100 درصد می باشند. در شرایط بازده به مقیاس متغیر، میانگین کارآیی نسبی 77/97 درصد بوده و 25 مرکز از 39 مرکز دارای کارآیی 100 درصد می باشند.