مطالب مرتبط با کلید واژه " آموزش وپرورش تطبیقی "


۱.

نقدی بر کتاب «آموزش وپرورش مقایسه ای»

نویسنده:

کلید واژه ها: کتاب درسی دانشگاهیمقایسه و تطبیقآموزش وپرورش تطبیقینقد و بررسی کتاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی آموزش و پرورش
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
آموزش وپرورش تطبیقی از مباحث مهم در علوم تربیتی است، دستاوردهای آموزش وپرورش تطبیقی در اصلاح نظام های آموزشی کاربرد بسیاری دارد، بدین منظور این موضوع در اغلب کشورها موردتوجه است در زبان فارسی کتاب های متعددی دراین باره نوشته شده که یکی از این کتاب ها، آموزش وپرورش مقایسه ای تألیف شراره حسینی است که می تواند یکی از منابع درس آموزش وپرورش تطبیقی مورداستفاده قرار گیرد؛ و در این مقاله موردنقد قرارگرفته است. از ویژگی های مثبت این کتاب از نظر فنی حروف مناسب و خوانا و صفحه آرایی خوب طرح جلد مناسب و قطع مناسب می باشد. ازنظر محتوایی نیز سلیس و روان بودن مطالب و هماهنگی عنوان ها و مطالب و بیان مطالب به صورت مختصر و مفید، از ویژگی های مثبت کتاب است. کاستی های کتاب قدیمی بودن مطالب و عدم استفاده از منابع جدید و دست اول، نقل و قول مطالب از سایر کتاب ها، بدون تحلیل و بررسی و آوردن برخی مطالب غیر مرتبط با آموزش وپرورش تطبیقی می باشد. همین طور عدم استفاده از تصویر و جدول و نمودار از نارسایی های دیگر کتاب است در پایان مقاله پیشنهادهای کاربردی ارائه شده با استفاده از آن ها می توان کیفیت کتاب را بهبود بخشید.
۲.

نقدی بر کتاب « انگلیسی برای دانشجویان رشته آموزش وپرورش تطبیقی: آموزش وپرورش ابتدایی و آموزش وپرورش پیش دبستان»

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۷
آموزش وپرورش تطبیقی نظام تحقیقی است که ما را به منظور دستیابی به شناخت جدید درزمینه های  نظری و عملی از طریق مقایسه دو یا چند نظام تربیتی در کشورها و مناطق مختلف و یا ادوار تاریخی متفاوت یاری می دهد. مراد از تطبیق بررسی و تحلیل مشابهت ها و تفاوت های موجود بین سیستمهای مختلف تربیتی درزمینه های سازمانی، تشکیلاتی، شیوه های مدیریت ، برنامه ها و روش های تربیتی و همچنین ارزشیابی های آموزشی در مراحل مختلف تعلیم و تربیت  است. ازنظر مفهوم کلی این علم  کلیه وجوه، ابعاد و مسائل نظام های آموزش وپرورش  را باهم مقایسه می کند، در اغلب دانشگاه های دنیا ازجمله دانشگاه های اروپایی و آمریکایی جزء مواد درسی و تحقیقاتی سطوح فوق لیسانس و دکتراست. در مورد هدف های آموزش وپرورش تطبیقی نظرات مختلفی وجود دارد، ولی هدف اصلی آن، توجه ملت ها و دولت ها به چگونگی جریان تعلیم و تربیت و روش هایی است پیش گرفته شده و نتایج حاصل از اقدامات آن ها است. نقد کتاب «انگلیسی برای دانشجویان رشته آموزش وپرورش تطبیقی: آموزش وپرورش ابتدایی و آموزش وپرورش پیش دبستان» نشان داد که اثر حاضر علاوه بر علمی بودن، از ویژگی های درسی و آموزشی لازم تا حد زیادی برخوردار هست، البته معدود کاستی هایی در این کتاب وجود دارد ، در این مقاله پیشنهاد هایی نیز برای ارتقاء کیفی اثر ارائه گردیده است.
۳.

سنتز پژوهی در مطالعات تطبیقی نظام های تربیت معلم ایران وجهان

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۵
هدف این مقاله، مطالعه نظام مند و ارائه فراترکیبی از الگوهای نظری و پژوهش های انجام شده در حوزه تطبیق تربیت معلم ایران و کشورهای مختلف جهان است. رویکرد مورد استفاده، کیفی و از نوع سنتز پژوهی است که با روش تحلیل محتوا و به کمک فراترکیب این پژوهش انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و پژوهش های حوزه آموزش وپرورش تطبیقی به ویژه درزمینه تربیت معلم است. بیش از 10 کتاب آموزش وپرورش تطبیقی که در 15 سال اخیر در ایران نگارش یافته اند و3 کتاب به زبان انگلیسی،53 مقاله، پایان نامه و پژوهش به زبان فارسی وانگلیسی از منابعی بودند که به صورت هدفمند به عنوان حجم نمونه مورداستفاده قرار گرفتند. نتایج این تحلیل و سپس ترکیب آن ها، چارچوب مفهومی را درحوزه تطبیق نظام های تربیت معلم شکل دادند که حول 3 محور اصلی هست: برنامه جامع تربیت معلم، الگوهای اجتماعی، الگوهای اقتصادی. این محورها نقش اساسی در روند تربیت معلم کشور ایفا می کند و می تواند مبنایی برای پژوهشگران تطبیقی در حوزه تربیت معلم باشد.