مطالب مرتبط با کلید واژه " منحنی فراگیری "


۱.

نقش حسابداری مدیریت در ژاپن

نویسنده:

کلید واژه ها: تصمیم گیرینرخ بازده داخلیقیمت گذاریتولید به موقعکنترل کیفیت صددرصدتولید انعطاف پذیربهبود (نوآوری) دایممنحنی فراگیریبهای تمام شدهحسابداری بهای تمام شدهسربارمکانیزم کنترل آینده نگرمکانیزم کنترل گذشته نگرفرآیند تولیدمدیریت متکی بر بازارمدیر مسئوول پیگیری محصول از مرحله طراحی تا فروشبهای تمام شده واحد محصولبهای تمام شده استانداردمدیریت بهای تمام شدهبودجه بندیتجزیه و تحلیل ارزشبهای تمام شده براساس فعالیتتنزیل گردش وجوه نقدنرخ بازده حسابداریدوره بازیافت سرمایهارزش فعلی خالص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۶۴
پیشرفتهای مقاله پیشرفته اقتصادی و تکنولوژی ژاپن نظر و تحسین همه کشورهای جهان را بخود معطوف داشته است. در این مقاله نقش حسابداری مدیریت در این پیشرفتها بررسی می شود. همچنین خلاصه پروژه تحقیقاتی انجام شده توسط مؤسسه حسابداران مدیریت انگلستان که در آن روشهای متداول حسابداری مدیریت اعمال شده در شرکتهای بزرگ اسکاتلندی در مقایسه با شرکتهای بزرگ ژاپنی ارائه می شود. مهمترین خصیصه حسابداری مدیریت در ژاپن‘ دید بلند مدت آن است که در خدمت اهداف استراتژیک و پشتیبانی فعالیتهای فروش نمایان می شود. اهداف استراتژیک شرکتهای ژاپنی ایجاد کیفیت بهتر‘ تحویل به موقع‘ کاهش موجودیها و پایین آوردن بهای تمام شده است و با آموزش و ایجاد انگیزش در کارکنان خود‘ آنان را در جهت برآوردن این هدف سوق می دهند‘ به طوری که با نوآوری و بهبود دایم‘ پویایی کلیه قسمتها امری بدیهی است. بهای تمام شده از طریق تحقیقات بازار بدست آمده و با استفاده از مکانیزم کنترل آینده نگر‘ امکان دستیابی‘ به اهداف استراتژیک میسر می گردد. گزارشات مالی برای خارج از شرکت (سهامداران‘ مقامات مالیاتی و غیره) در شرکتهای ژاپنی نظیر شرکتهای غربی است. تفاوت اساسی در تأکید و جهت استفاده از اطلاعات مالی در داخل سازمان است که نکات مهمی را آشکار می سازد.
۲.

بررسی اثرات فراگیری در محصولات جدید (شرکت صنعت داران افتخاری شیراز)

نویسنده:

کلید واژه ها: منحنی فراگیریاثر فراگیریتعداد تجمیعی تولیدزمان تجمیعی تولیدکاربرد منحنی فراگیری در صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۴
هدف اصلی این مقاله ارائه کاربرد عملی منحنی فراگیری در خصوص محصولات جدید در ایران است. در این راستا فرآیند فراگیری در سه محصول جدید شرکت صنعت داران افتخاری شیراز تولیدکننده- جعبه های فرهنگی سُک سُک –به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. با استفاده از داده های مربوط به سال 1390 و سال 1391 مربوط به سه محصول جدید شرکت، منحنی فراگیری این محصولات تخمین زده شد و با به کارگیری رگرسیون، اثر فراگیری محصولات و نرخ فراگیری محاسبه گردید.