مطالب مرتبط با کلید واژه " سیدمهدی شجاعی "


۱.

تحلیل گفتمان انتقادی داستان کوتاه «ناخلف» نوشته سیّدمهدی شجاعی

کلید واژه ها: داستان کوتاه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف سانتاماریا «ناخلف» سیدمهدی شجاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۳۸۸
تحلیل گفتمان انتقادی یکی از رویکردهای تحلیل گفتمان است که در آن با ارتقا بخشیدنِ تحلیل متن از سطح توصیف به سطح تبیین و با دخالت دادن عواملی همچون ایدئولوژی، قدرت، تاریخ و... به تفسیر متون پرداخته می شود. نورمن فرکلاف یکی از صاحب نظران برجسته در حوزه تحلیل گفتمان انتقادی است. به باور تحلیلگران گفتمان انتقادی، متون ادبی نیز مانند دیگر متون در خدمت ارتباط اند. از این رو، آن ها را نیز می توان با نگرش و روش انتقادی تحلیل کرد. در این مقاله کوشش شده است داستان کوتاه «ناخلف» از مجموعه داستان سانتاماریا، نوشته سیّدمهدی شجاعی، با توجّه به رویکرد فرکلاف در سه بخش توصیف، تبیین و تفسیر بازخوانی شود.
۲.

شخصیت و شخصیت پردازی در داستان بغض آینه اثر سیدمهدی شجاعی

تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۵۳
سیّدمهدی شجاعی، یکی از داستان نویسان مشهور ایران است. او مجموعه داستانی دارد به نام «دو کبوتر، دو پنجره، یک پرواز» که مشتمل بر هفت داستان است. بغض آینه، یکی از داستان های کوتاه این مجموعه است. این داستان در زمره ادبیّات پایداری قرار دارد؛ چون مضمون آن، دفاع از میهن است. داستان های ادبیّات پایداری و دفاع مقدّس چنانکه باید و شاید از دیدگاه عناصر داستان نویسی و بویژه شخصیّت و شخصیّت پردازی بررسی نشده اند؛ بنابراین نیاز است با توجّه به این دیدگاه ها نقد و بررسی شوند. هدف این مقاله، شخصیّت و شخصیّت پردازی در داستان کوتاه بغض آینه اثر سیّدمهدی شجاعی است. در این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و مورد مطالعه؛ داستان کوتاه بغض آینه است، سپس داده ها نقد و بررسی گردیده است. یافته ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که توصیف اشخاص در داستان بغض آینه به هر دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم صورت گرفته است. تنها شخصیّت اصلی داستان سیّد است و ضدّ قهرمان، دشمن. سیّد در داستان حضور پررنگی دارد و نقش خود را به انجام می رساند. سیّد اسم ندارد که از معایب داستان به شمار می آید. شخصیّت ها بیشتر از نوع ایستا و ساده هستند، نه پویا و جامع(پیچیده).