مطالب مرتبط با کلید واژه " منشأء دین "


۱.

مسأله شناسی نسبت دین و فلسفه

نویسنده:

کلید واژه ها: فلسفهدینمنشأء دیناثبات پذیری گزاره های دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۱
پژوهش فلسفی، یکی از وجوه ممیز انسان از حیوان است؛ ‌همان‌گونه که حساسیت به دین، یکی دیگر از وجوه ممیز این دو به شمار می‌رود و پیشینة هر دو به قدمت حضور بشر بر روی زمین است. این دو ویژگی ارتباط محکمی با هم دارند و این ارتباط سبب می‌شود نمودهای این دو ویژگی حیات بشری، (معرفت فلسفی و آموزه‌های دینی) رابطة تنگاتنگی با هم داشته باشند. این روابط را به طور معمول تحت عنوان «دین و فلسفه» بررسی می‌کنند.