مطالب مرتبط با کلید واژه

کشورهای صادرکننده نفت و نوسانات اقتصادی


۱.

تکانه های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی

کلید واژه ها: مدل خود توضیح برداری ساختاری تکانه های قیمت نفت متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت و نوسانات اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۰
در این مطالعه به بررسی اثرات پویای تکانه های نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) پرداخته شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری از روش محدودیت های بلندمدت بلانچاردـ کاه استفاده شده و نتایج حاصل از برآورد مدل برای ایران با سه کشور صادرکننده نفت (اندونزی، کویت و عربستان سعودی) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند مقایسه گردیده است. در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه طی دوره 2003-1960 به تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه های ایجاد شده در الگو با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) و توابع عکس العمل آنی (IRFs) انجام گرفته است.