مطالب مرتبط با کلید واژه " سازمان فرهنگ ساز "


۱.

روش مطالعه ی سازمان های فرهنگ سازمطالعه‌ی موردی سازمان های جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگسازمان فرهنگ سازعناصر فرهنگموجودیت های فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۵
الگویی که بر اساس آن سازمان ها دسته بندی، و سپس به عنوان سازمان فرهنگ ساز شناسایی می شوند الگوی سه بعدی است که دارای ماهیت، انتشار و نفوذ می باشد.روش انجام کار به این صورت است که برای تعیین ضریب نفوذ هر یک از سازمان ها در فرهنگ سازی، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که مبتنی بر کمی سازی نظرهای کیفی خبرگان است استفاده می شود.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سازمان صدا و سیما دارای بیشترین تأثیر در فرهنگ سازی است و پس از آن حوزه ی علمیه و سپس نیروی انتظامی در مراتب بعدی قرار دارند.