مطالب مرتبط با کلید واژه " Dependant style "


۱.

بررسی رابطه بین سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران در سازمان‌های دولتی

کلید واژه ها: سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری سبک تصمیم‌گیری عقلایی سبک تصمیم‌گیری شهودی سبک تصمیم‌گیری وابستگی سبک تصمیم‌گیری آنی Intuitive style Avoidant style Spontaneous style سبک تصمیم‌گیری اجتنابی Dependant style

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۶
تصمیم‌گیری به عنوان جوهره اصلی فعالیت‌های مدیران در تمامی وظایف آن‌ها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است‌. مدیران سبک تصمیم‌گیری خود را با توجه به عوامل مختلف فردی‌، سازمانی و محیطی انتخاب می‌کنند‌. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در راستای بررسی روایی سازه پرسشنامه سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری می‌باشد‌. بر این اساس تعداد 55 نفر از مدیران شرکت به‌عنوان افراد نمونه آماری انتخاب شده و 5 سبک تصمیم‌گیـری عقلایی‌، شهودی‌، وابستگی‌، آنی و اجتنابی در بین آنهـا مورد بررسی قرار گرفته‌اند‌. داده‌های مربوط به سبک تصمیم‌گیری توسط پرسشنامه سبک تصمیم‌گیری جمع‌آوری شده است‌. با توجه به‌این‌که نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن توزیع داده‌های مربوط به هر یک از سبک‌های تصمیم‌گیری را تایید نموده‌، لذا آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین هر یک از سبک‌های تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گرفته است‌. نتایج نشان می‌دهند بین سبک‌های تصمیم‌گیری عقلایی و شهودی رابطه معنی‌دار منفی‌، بین سبک تصمیم‌گیری عقلایی و سبک تصمیم‌گیری اجتنابی و بین سبک تصمیم‌گیری شهودی و سبک تصمیم‌گیری آنی رابطه معنی‌دار مثبت وجود دارد‌.هم‌چنین بین سبک تصمیم‌گیری اجتنابی و هر یک از سبک‌های تصمیم‌گیری وابستگی و آنی در این بررسی رابطه معنی‌دار منفی به‌دست آمد‌. در این بررسی رابطه معنا داری بین هر یک از سبک‌های تصمیم‌گیری و دو ویژگی جمعیت شناختی سابقه خدمت و تحصیلات مدیران به‌دست نیامد.