مطالب مرتبط با کلید واژه " عمرشرکت "


۱.

ویژگی‌های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اندازه شرکت کیفیت گزارشگری مالی نوع صنعت ساختار مالکیت نوع موسسه حسابرسی عمرشرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۶
در این تحقیق ارتباط پنج ویژگی غیرمالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی آنها بررسی شده است. برای اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی از شاخصی متشکل از 155 قلم بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و سایر قوانین مربوط در مورد افشاء استفاده شد و ارتباط احتمالی آن با اندازه شرکت، نوع موسسه حسابرسی، نوع صنعت، ساختار مالکیت و عمرشرکت با استفاده از مدل‌های رگرسیون چندگانه بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه مثبت معنادار و ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد اما رابطه نوع موسسه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنادار نبود.
۲.

بررسی تغییرات عوامل درون شرکتی بر سطح افشاء داوطلبانة شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۳۱
شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در ایجاد شرایط رقابت کامل و ایجاد فرصتهای برابر در این بازار است. در این تحقیق اثر ویژگیهای درونشرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر سطح افشای داوطلبانة آنها طی دورة زمانی 9331 تا 9339 بررسی شده است . برای اندازهگیری افشای داوطلبانه از شاخصی متشکل از 993 قلم مبتنی بر گزارش فعالیت هیئت مدیرة شرکتها که بهصورت داوطلبانه افشا شده است، استفاده گردیده و ارتباط احتمالی آن با اندازة شرکت، عمر شرکت، تمرکز مالکیت و اهرم مالی با استفاده از مدلهای رگرسیون چندگانه بررسی شد. برای آزمون فرضیهها رویههای تخمین و آزمون مفروضات مدل رگرسیون پانل برای کل شرکتها به روش GLS ارائه شده است. نتایج بهدست آمده از مدل نشان میدهد بین متغیر شاخص افشای داوطلبانه با اندازه و عمر شرکت، رابطة مثبت معنادار وجود دارد. حال آنکه بین شاخص افشای داوطلبانه و اهرم مالی رابطة معناداری مشاهده نشده است. همچنین بین تمرکز مالکیت با شاخص افشای داوطلبانه نیز رابطة منفی معنادار وجود دارد. باتوجه به متغیرهای تأثیرگذار درون مدل، چنین استنباط میشود که اندازة شرکت، ساختار مالکیت و عمر شرکت میتوانند بهخوبی شاخص افشای داوطلبانة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار را پیشبینی نمایند.