مطالب مرتبط با کلید واژه

اختلالات برونی سازی شده


۱.

تاثیرآموزش مهارت های فرزندپروری به مادران پسران دبستانی مبتلا به اختلالات برونی سازی شده بر سلامت روانی و شیوه های تربیتی آن ها

نویسنده:

کلید واژه ها: کودک سلامت روانی پسر فرزندپروری آموزش رفتاری والدین اختلالات برونی سازی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۷ تعداد دانلود : ۸۳۸
" مقدمه: اختلالات برونی سازی شده جزو اختلالات دوران کودکی هستند و پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین بر شیوه های تربیتی و سلامت روانی مادران کودکان مبتلا به این اختلالات انجام شده است.روش کار: تحقیق حاضر یک مطالعه ی شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد است که جامعه ی آماری آن دانش آموزان پسر 7 تا 10 ساله ی شهر تبریز بوده اند. 32 نفر از مادران کودکان مبتلا به اختلالات برونی سازی شده که دارای شیوه ی فرزندپروری ناکارآمد بوده (16 نفر مستبدانه و 16 نفر سهل گیرانه) و نیز در پرسش نامه ی سلامت عمومی نمره ای برابر یا بالاتر از نقطه ی برش 23 داشتند، انتخاب و به تصادف به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. پس از مداخله ی آموزشی بر روی گروه آزمون شیوه های فرزندپروری و سلامت روانی مادران دو گروه مجددا ارزیابی و نتایج توسط آزمون یومن ویتنی تحلیل گردیدند. یافته ها: مقایسه ی نتایج نشان داد که شیوه ی فرزندپروری مستبدانه (02/0=P) و سهل گیرانه (02/0=P) در مادران گروه آزمون کاهش و در مقابل شیوه ی فرزندپروری مقتدرانه (04/0=P) افزایش یافته است. هم چنین نمره ی کلی سلامت روانی، افزایش (000/0=P) و نمره ی زیر مقیاس های نشانه های جسمانی (001/0=P)، اضطراب و بی خوابی (02/0=P) و افسردگی (01/0=P) در مادران گروه آزمون پس از مداخله به صورت معنی داری کاهش یافت ولی در مورد زیر مقیاس نارساکنش وری اجتماعی تفاوت معنی داری حاصل نشد (14/0=P).نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از موثر بودن آموزش رفتاری والدین در تغییر شیوه های تربیتی و بهبود سلامت روانی مادران کودکان مبتلا به اختلالات برونی سازی شده است و با آموزش برنامه های تصحیح شیوه ی فرزندپروری می توان گام موثری در کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلالات برونی سازی شده و بهبود سلامت روانی مادران این کودکان برداشت. "
۲.

بررسی ویژگی های شخصیتی بر اختلالات درونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در کودکان کار در شهر تهران 1399

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۹
هدف: تحقیقات اخیر نشان داده اند که رابطه ی ویژگی های شخصیتی در کودکی با نگرش نسبت به مواد وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های شخصیتی انواع اختلالات بر کودکان کار و نگرش کودکان کار نسبت به مواد است. روش: جامعه آماری این پژوهش تشکیل شده از کودکان کار درانجمن یاریگران خورشید که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول تحصیل بودند. که 120 نفر از این دانش آموزان به وسیله نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و آزمودنی های این پژوهش 120 نفر از دانش آموزان و کودکان کار در این انجمن بوده اند.روش: ابزاراین پژوهش شامل پرسشنامه شخصیت نئو (NEO) فرم کوتاه بود.تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون و بررسی واریانس و انحراف استاندارد با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها: نتایج حاکی از ویژگیهای شخصیتی و انسجام خانوادگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نگرش نسبت به اعتیاد به مواد مخدر تأثیر داشتند. و دلبستگی به همسالان، نوع دوستی و حمایت اجتماعی بر نگرش نسبت به اعتیاد به مواد مخدر تاثیر مستقیم و معناداری داشتند. همچنین میتوان نتیجه گرفت یافته ها با پژوهش های مشابه قبلی همخوانی دارند. نتایج مذکور با مقیاس های (روان رنجور خویی، N) با واریانس %44، (با وجدان بودن، C) با واریانس 18%، (برون گرایی، E) با واریانس 16%، (توافق پذیری ، A) با واریانس 28% و (انعطاف پذیری، O) با واریانس 30% به دست آمد.