مطالب مرتبط با کلید واژه " دانش و اطلاعات "


۱.

مبانی رفتاری مصرف ، دانش و اطلاعات و مدل سازی تابع مصرف ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانهمجمعیرفتار مصرفیدانش و اطلاعاتمدل سازی خطی و غیر خطی مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۶۰۶
هدف این مقاله تبیین رفتار مصرفی افراد در چارچوب تابع مصرف خصوصی سرانه ایران است . برای مدل سازی تابع مصرف در ادبیات اقتصادی دو روش وجود دارد . روش اول مبتنی بر استخراج و تخمین معادله اولر است و روش دوم بر اساس شناسایی عوامل موثر بر مصرف ، استوار است . این مقاله با تاکید بر نقش دانش و اطلاعات نشان می دهد که روش اول برای مطالعات تجربی با نارسایی های جدی مواجه است ، لذا روش دوم برای تحلیل رفتار مصرفی کشور انتخاب می گردد . ...