مطالب مرتبط با کلید واژه " فقه ارتباطات (رسانه) "


۱.

جستاری در فقه ارتباطات : مفهوم شناسی غناء در فقه شیعه

کلید واژه ها: فقه ارتباطات (رسانه) فقه هنر غناء (آوازخوانی) حجیت لغت و عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵
آیا اسلام غناء (آوازخوانی) را مطلقا منع کرده است؟ اگر چنین نیست چه نوع غنائی منع نشده است؟ چه عاملی غناء را به یکی از مبهم ترین موضوعات فقهی تبدیل کرده است؟ آیا راهی برای برون رفت از این ابهام وجود دارد؟ نویسنده تلاش کرده است تا در این مقاله نشان دهد اجمال در حکم غناء از ابهام در مفهوم آن بوده سپس به ریشه یابی علل این ابهام در ادله شرعی می پردازد و بدنبال آن برای یافتن راه حل این مشکل پیشنهادهایی ارائه می کند.