مطالب مرتبط با کلید واژه " اطمینان خاطر "


۱.

ارزیابى کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعى ازمنظر کارکنان

کلید واژه ها: کیفیت خدماتمقیاس کیفیت خدماتعوامل محسوس (شواهد فیریکى)قابلیت اعتبارپاسخگویىاطمینان خاطرهمدلى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۷
مقاله حاضر حاصل تحقیقى میدانی است که هدف از ان تعیین کیفبت خدمات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعى، از دیدگاه کارکنان آن سازمان مى باشد بر این اساس در این پژوهش از مدل مقیاس کیفیت خدمات به منظور ارزیابى کیفیت خدمات سازمان تامین اجنماعى، به مشتریان خود استفاده شده است جامعه آمارى ابن تحقیق کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعى شهر تهران و نمونه آمارى 123 نفر از کارکنان آن سازمان میباشد. نتایج حاصل از این تحقبق نشان مى دهد که کارکنان این سازمان خود بر این باور هستند که عملکرد سازمان کمتر از انتظارات مشتریان مى باشد و در حقیقت ارائه دهندگان، خود، کیفیت خدمات ارائه شده را در سطح پایینى ارزیابى مى کنند .
۲.

ارزیابی کیفیت خدمات بیمه ای از دیدگاه مشتریان

کلید واژه ها: همدلیپاسخگوییکیفیت خدماتمقیاس کیفیت خدماتقابلیت اعتباراطمینان خاطربیمهعوامل محسوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۰۶
هدف این مقاله ، تعیین کیفیت خدمات بیمه‌ای براساس مدل مقیاس کیفیت است . و براساس انتظارات و ادراکات مشتریان در پنج بعد ، مطابق تعریف پااسورامان ، یعنی عوامل محسوس ، پاسخگویی ، اطمینان خاطر ، قابلیت اعتبار و همدلی ، کیفیت خدمات ارزیابی می‌شود . بر پایه مدل پژوهش ، پرسش‌نامه‌ای بر مبنای پرسش‌نامه پاراسورامان طراحی شد و پس از سنجش روایی و اعتبار آن در اختیار 536 مشتری یک شرکت بیمه قرار گرفت . سپس از آنان خواسته شد که بر طبق نظر و اولویت بندی خود 100 نمره را بین پنج بعد کیفیت خدمات توزیع کنند . همچنین از آنان خواسته شد که با استفاده از طیف هفت رتبه‌ای لیکرت میزان اهمیت هر یک از شاخص‌ها را در صنعت اید‌ه‌آل در ابعاد پنجگانه پاراسورامان و در 22 جمله (انتظارات مشتریان) بیان کنند...
۳.

سنجش کیفیت خدمات شرکت سهامی بیمه البرز در سطح شهر تهران

کلید واژه ها: همدلیپاسخگوییانتظار مشتری از خدمتکیفیت خدماتاطمینان خاطرقابلیت اطمینانعوامل ملموسادراک مشتری از خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۷۶
هدف این مقاله سنجش کیفیت خدمات شرکت سهامی بیمه البرز براساس مدل مقیاس کیفیت است که براساس انتظارات و ادراکات مشتریان در پنج بعد، مطابق تعریف پاراسورامان، یعنی عوامل ملموس، پاسخگویی، اطمینان خاطر، قابلیت اعتبار و همدلی، کیفیت خدمات ارزیابی می شود. بر پایه مدل پژوهش، پرسشنامه ای بر مبنای پرسشنامه پاراسورامان طراحی شد و پس از سنجش روایی...
۴.

مقایسه کیفیت خدمات شرکت های دولتی و خصوصی صنعت بیمه در ایران

کلید واژه ها: همدلیکیفیت خدماتقابلیت اعتباراطمینان خاطرعوامل محسوسقابلیت پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۷۶
بیمه یکی از ابزارهای مفید مدیریت خطر، برای تامین آرامش و آسایش افراد جامعه است. در میان انواع بیمه نامه ها، بیمه نامه های عمر و پس انداز موقعیتی ممتاز دارند. این بیمه نامه ها ضمن اینکه نیاز مالی افراد خانواده را بعد از مرگ نان آور آن تا حد امکان تامین می کنند، از جنبه پس اندازی نیز مفید هستند. علاوه بر این، برخلاف سایر انواع بیمه نامه، مبالغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه نیز در سررسید به بیمه گذار پرداخت شده و سوخت نمی گردد. علی رغم وجود مزایای فراوان بیمه نامه های عمر و پس انداز، در ایران استقبال زیادی از این نوع بیمه صورت نمی گیرد. پژوهش حاضر، مشکلات مدیریتی این بیمه نامه ها را از نگاه بازاریابان و در چارچوب فرضیه های منطبق با عنصر های الگوی P8 بررسی نموده است. این عناصر عبارتند از: 1. اجزای محصول 2. مکان و زمان 3. فرآیند 4. بهره وری و کیفیت 5. نیروی انسانی 6. ارتقاء و آموزش 7. شواهد فیزیکی 8. قیمت و سایر هزینه ها.