مطالب مرتبط با کلید واژه " موتاد "


۱.

بهره برداری بهینه از جنگل با استفاده از برنامه ریزی ریاضی موتاد: مطالعه ی موردی استان گیلان

کلید واژه ها: گیلان جنگل موتاد منابع تجدید شونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۳ تعداد دانلود : ۹۸۳
منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها و مراتع به عنوان اصلی ترین و محوری ترین مسئله برای استمرار حیات انسان و بقای کره خاکی و نیز پشتوانه محیط زیست بشر مطرح است. جنگلهای استان گیلان مساحتی معادل 565 هزار هکتار دارد که متوسط برداشت سالانه چوب از هر هکتار آن 43.1 متر مکعب است. این مطالعه بر روی چهارگونه عمده درخت راش، ممرز، بلوط و توسکا در استان گیلان با استفاده از روش موتاد که درآمد انتظاری توام با ریسک آنها را برای جایگزینی پس از برداشت مقایسه می کند، انجام گرفت. در این مطالعه از آمار سازمان های بهره برداری جنگل مربوط به سالهای 1372-1377 استفاده شد و در مجموع 20 برنامه برای موتاد به اجرا در آمد. نتایج نشان داد هنگامی که درآمد انتظاری برابر E=900 میلیارد ریال شود هر چهارگونه درخت وارد برنامه می شود. با این حال، با افزایش درآمد انتظاری، سطح زیر کشت بلوط و توسکا کاهش می یابد.
۲.

الگوی بهینه (اقتصادی) محصولات زراعی درشرا یط وجود ریسک (کاربرد مدل‎های هدف ـ موتاد، موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی و درجه دو ) مطالعه موردی شهرستان ارسنجان