مطالب مرتبط با کلید واژه " نحرافات جنسی "


۱.

واکاوی آسیب‎های فرهنگی علیه زنان(قسمت دوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زنان مردان آسیب‌های فرهنگی ابزارهای فرهنگی نحرافات جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۷
هرچند آسیب‌رسانی علیه زنان به واسطه ابزارهای فرهنگی پدیدة نوظهوری نمی‌باشد، اما در قرن حاضر از پیچیدگی و اهمیت خاصی برخوردار است. از یک سو مصادیق آسیب‌ها برحسب انواع مبانی فکری و مکاتب نظری متفاوت است و از سوی دیگر این عوامل آسیب‌زا، پنهان و مبهم می‌باشد. در این مجال در ادامة مبحث مصادیق آسیب‌های فرهنگی علیه زنان، انگیزه‌های عاملان آسیب‌رسانی فرهنگی علیه زنان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بررسی شده است. در شماره‌ آتی، پیامدهای خشونت‌زای آسیب‌های فرهنگی علیه زنان، بحث و بررسی خواهد شد.