مطالب مرتبط با کلید واژه " ارزش های مادی و غیرمادی "


۱.

پیمایشی میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

کلید واژه ها: دینداریسرمایه اجتماعیعام گراییاعتماد سیاسیارزش های مادی و غیرمادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۹
هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر در اعتماد سیاسی دانشجویان و چگونگی تاثیر عواملی چون دینداری، عام گرایی، مشارکت در انجمن های دولتی، میزان ارزش های مادی و غیرمادی، میزان استفاده از رسانه ها و دینداری بر اعتماد سیاسی دانشجویان بوده است. در همین راستا یافته های تحقیق نشان می دهد 37 درصد دانشجویان دارای اعتماد سیاسی بوده اند. همچنین نتایج نشان می دهد متغیرهای دینداری، ارزش های مادی و فرامادی، استفاده از رسانه ها و دینداری، رابطه معنی داری با اعتماد سیاسی دانشجویان داشته اند.