مطالب مرتبط با کلید واژه " جامعه مدنی و جهانی شدن "


۱.

تبیین جایگاه حق پیشرفت در نظام امنیت جمعی نوین با تاکید بر اصلاحات ساختاری ملل متحد

نویسنده:

کلید واژه ها: بخش خصوصیتوانمندسازیسیاستهای پولیامنیت انسانیمالی و عمرانیراهبرد کاهش فقرچند جانبه گراییجامعه مدنی و جهانی شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰
با پایان جنگ سرد و به ویژه با پایداری ایده جهانی شدن، گفتمان نوینی در ادبیات روابط و حقوق بین الملل شکل گرفت که بازتاب وابستگی متقابل جهانی، در هم تنیدگی ساختار و محتوای امنیت/ پیشرفت و همرگایی کارگزاران بازیگران ملی منطقه ای و بین المللی در راستای مدیریت چالشها و تهدیدهای پیش روی است. دقت در ابعاد و محتوای گفتمان موصوف گویای این واقعیت است که ماهیت تهدیدها نسبت به دوران جنگ سرد تغییر کرده است. منابع و کانونهای تهدید دچار دگرگونی شده است. پاسخها- واکنشها نیز به همان نسبت متنوع شده است. تنوع گزاران/ بازیگران ...