مطالب مرتبط با کلید واژه " نظام حقوقی نفتی ایران "


۱.

تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران

کلید واژه ها: سرمایه گذاریبیع متقابلانتقال تکنولوژینفت و گازفاینانسنظام حقوقی نفتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰۵
"قراردادهای بیع متقابل در سال های اخیر در صنایع نفت و گاز ایران از جایگاهی ممتاز و برجسته برخوردار گشته اند چرا که به لحاظ محدودیت های موجود در قوانین که سد راه سرمایه گذاری خارجی شده اند، از آن طریق بستری مناسب و نسبتاً مطمئن برای هر دو طرف قرارداد فراهم شده است ."