مطالب مرتبط با کلید واژه " دعاوی بانکی "


۱.

حل و فصل دعاوی ضمانت نامه های بانکی بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمانت نامه بانکی قاعده استقلال ضمانت نامه معاملات بین المللی دعاوی بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۶
"ضمانت نامه های بانکی ، مهم ترین ابزار مالی است که برای تأمین وتضمین قراردادهای بین المللی بکار می رود. ویژگی های خاص ضمانت نامه ها بویژه قاعده استقلال ضمانت نامه از قرارداد اصلی ، مانع از این است که بتوان آنها را در قالب های حقوقی سنتی از قبیل ضمان مدنی ، جا داد و باید آن را قرارداد خصوصی دانست که تابع اصول و موازین حقوق تعهدات است . دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی ، متأثر از همین ویژگی است و عمدتاً حول قاعده استقلال ضمانت نامه از قرارداد اصلی ، رخ می دهد . دو مقوله مهم در دعاوی ضمانت نامه ها، قانون حاکم و مرجع صالح است که در این نوشته به آن دو پرداخته ایم ."