مطالب مرتبط با کلید واژه " مقررات راهنمایی و رانندگی "


۱.

تأثیر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در قانونمداری رفتارهای اجتماعی

نویسنده:

کلید واژه ها: ترافیک سیاست کیفری نظم اجتماعی التزام به قوانین رفتارهای مجرمانه قانونمداری مجرم به عادت مقررات راهنمایی و رانندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴۰
"سعادت اجتماع در گرو قانونمدار بودن رفتارهای افراد جامعه اس ت . از طرفی میز ان سازگاری رفتار افراد جامعه با قانون بر اساس درک صحیح آنها از بایدها و نبایدهای قانونی شکل م ی گیرد که خود حاصل آموزشهایی است که افراد در طول زندگی دریافت م ی کنند و آنها را پیوسته تمرین م ی کنند. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه حوزه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رفتارهای ترافیکی شهروندان می تواند با تأثیرات وسیع فرابخشی خود پای ه های باور و التزام جامعه به قانون و در نتیجه سعادت کلی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال شاخصی از میزان ترقی و توسعه مدنیت هر جامع ه ای محسوب گردد و در پیدایش علل ارتکاب جرایم نیز اثرگذار باشد"
۲.

حقوق و تکالیف عابران پیاده در ترافیک

کلید واژه ها: تقصیر تشدید مجازات ترافیک پلیس تصادفات رانندگی عابر پیاده زیاندیده مقررات راهنمایی و رانندگی تخلفات عابران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۴
"کاربران ترافیک در یکی از سه نقش رانند ه ، عابر پی اده و سرنشین از ترافیک بهره مند می شوند که نوع رفتار آنها در چرخه ترافیک علت اصلی 70 درصد حوادث رانندگی می باشد. در این میان نقش عابر پیاده بسیار پر اهمیت است چرا که هیچ کس نیست که در لحظاتی از عمر خود عابر نباش د ، حتی دارندگان بهترین وسایل نقلیه هم وقتی در یک خیابان اتومبیل خود را پار ک می کنند مجبورند عرض راه را برای رسیدن به سمت مخالف طی نماین د . اما این عابر پیاده در قوانین و مقررات کشور ما از چه حقو ق و تکالیفی برخوردار است و به چه میزان در معرض خطر حوادث رانندگی است و در صورت بروز ای نگونه حوادث ، چه حمای ته ای قانونی از وی وجود دارد ، موضوعاتی است که ما قصد داریم در این مقاله به آنها بپردازیم."