مطالب مرتبط با کلید واژه " رسانه محلی "


۱.

پیشنهاد راهبرد مطلوب جذب و تأمین تهیه کنندگان رادیو

تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
منابع انسانی هر سازمانی، از منابع راهبردی برای کسب مزیت رقابتی محسوب می شوند. با توجه به اینکه تهیه کنندگان رادیو در تولید برنامه های رادیویی نقش مهمی را ایفا می کنند، قابلیت سرمایه گذاری و برنامه ریزی راهبردی برای استفاده بهینه از ظرفیت های فعلی و جذب بهترین های آتی در این حرفه وجود دارد. در این مقاله، فرایند، شغلی تهیه کنندگان شاغل رادیو در ایران مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی ها و شاخص های مورد نیاز تهیه کنندگانی که در آینده باید جذب رادیو شوند، تعریف شده است. در مقاله حاضر سعی شده است، با رویکرد نظریه زمینه ای و بر مبنای داده های حاصل از پژوهش و کدگذاری محوری، مدل پارادایمی نظام جامع جذب تهیه کنندگان رادیو ارائه داده شود. همچنین بر اساس مدل استراوس و کوربین، کدگذاری انتخابی، انجام و مدل پارادایمی فرایند بهینه سازی سیستم جذب و تأمین تهیه کننده رادیو پیشنهاد شده است.
۲.

مقایسه محتوای برنامه های ورزشی رسانه های محلی با تأکید بر پوشش رشته های ورزشی

کلید واژه ها: تحلیل محتوا رسانه محلی رشته های ورزشی سیمای استان ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
هدف از پژوهش حاضر مقایسه محتوای برنامه های ورزشی رسانه های محلی براساس پوشش رشته های مختلف ورزشی بود. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر استراتژی کیفی است که از طریق تحلیل محتوا و به صورت میدانی توسط محقق انجام گرفت. جامعه آماری سیمای استان های کشور بود. به ترتیب استان های کردستان و خوزستان، از شمال شرقی و جنوب شرقی به ترتیب استان های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان و در مرکز هم استان تهران انتخاب گردید. برنامه های ورزشی این شبکه های تلویزیونی به صورت تصادفی انتخاب و در مجموع برنامه های هر شبکه به مدت سه هفته مورد بررسی قرار گرفت. سپس از طریق برگه کدگذاری که شامل 148واحد تحلیل می باشد اقدام به کدگذاری برنامه ها گردید و سپس از روش آماری کیفی کای اسکوار برای انجام معادلات آماری و نرم افزار spss نسخه 16 برای مقایسه ها در این پژوهش استفاده شد. نتایج نشان می دهد بین محتوای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی استانی منتخب بر اساس پوشش رشته های ورزشی مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد. در میان رشته های ورزشی فوتبال با( 3/8 % ) بیشترین پوشش را نسبت به سایر رشته های ورزشی به خود اختصاص داد. سیمای استان ها با توجه به جایگاهی که در نزد مردم دارند می توانند با پوشش متوازن و نگاهی عادلانه به پدیده فراگیر ورزش نقش ارزنده ای را در اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و جذب مخاطبین ورزشی نسبت به سایر رسانه های جمعی داشته باشند.