مطالب مرتبط با کلید واژه " اشد "


۱.

ضرورت تغییر موادی از قانون مدنی

نویسنده:

کلید واژه ها: عقلنکاحبلوغعقدمصلحتحجراهلیتحدفسادجنونعدم نفوذاحتلاماشدحلمحیضسفهکبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۳۹۸
این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث دربارة حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسة واقعیت دو ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.