مطالب مرتبط با کلید واژه " اطلاع شناسی "


۱.

مروری بر مفاهیم ونظریه ها در قلمرو اطلاع شناسی

نویسنده:

کلید واژه ها: اطلاعات جریان اطلاعات اطلاع شناسی نظریه معناشناختی نظریه سیبرنتیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۴
از دهه 1940 به این سو‘در باب اطلاعات نقطه نظرهای گوناگونی در متون و منابع عرضه شده است که میتوان آنها را به دو مقوله نظریه های ریاضی ونظریه های معناشناسی تعبیرکرد.این دو گروه از نظریه ها – برخلاف آنچه به نظر میرسد-نه تنها متعارض نیستند ‘ بلکه وجوه اشتراکی نیز دارند.نظریه ریاضی‘سنجش اطلاعات را در مرحله تولید وانتقال ونظریه معنی شناختی‘در زمان دریافت قابل انجام میداند.تعداد نمادها به عنوان مبنای سنجش در مرحله تولید از لحاظ نظریه ریاضی‘در واقع احتمال دریافت را که مورد توجه نظریه معنی شناختی است دربردارد. دراین مقاله با بررسی نگرشهای عمده ای که در این زمینه وجود دارد‘رابطه میان آنها رامشخص میسازد وبه مسائلی چون مفهوم اطلاعات‘جریان اطلاعات‘واندازه گیری اطلاعات نیز می پردازد.
۲.

اکولوژی اطلاعات، مروری بر مفاهیم و مصادیق

نویسنده:

کلید واژه ها: مطبوعات اطلاع شناسی اکولوژی اطلاعات اکوسیستم اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۲
"اکولوژی از جمله مباحثی است که در عرصه های زیست محیطی مطرح است . ولی استفاده از آن در حوزه اطلاعات و اطلاع شناسی پدیده ای نوین است . با استفاده از مفاهیم ، روشها و مدلهای اکولوژی زیستی می توان اکولوژی اطلاعاتی را نیز مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد . سه مشخصه عمده اکولوژی اطلاعات شامل محیط ، عناصر زنده اطلاعاتی ، و تعامل میان آنهاست که در عرصه اطلاع شناسی به خوبی می توان آنها را مورد شناسایی قرار داد و حتی روابط انها را سنجید . "
۳.

نگاهی به پارادایم های سه گانه ی مدرن در اطلاع شناسی

کلید واژه ها: آنتروپی سیبرنتیک اطلاع شناسی نظریه ی اطلاعات نظریه ی ریاضی ارتباطات نظریه ی اطلاعات معنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۵ تعداد دانلود : ۸۶۷
اطلاع شناسی، حوزه ی مطالعاتی ای است که به بحث از ماهیت اطلاعات می پردازد. آراء اطلاع شناختی مدرن را می توان بر اساس نقش عنصر عینیت و ذهنیت تحت سه پارادایم ریاضی- طبیعی، معنایی و شناختی دسته بندی کرد. در پارادایم ریاضی- طبیعی، اطلاعات فارغ از ابعاد معنایی و صرفاً در ساحت ماده و طبیعت مورد بحث قرار می گیرد. در پارادایم معنایی، اطلاعات مستقل از ابعاد روان شناختی و صرفاً در ساحت گزاره ها مورد توجه است. در پارادایم شناختی، اطلاعات در ساحت ذهنیت و نقشی که در جرح و تعدیل ساختارهای ذهنی انسان دارد، مورد بحث قرار می گیرد. این پارادایم های سه گانه، همگی در سوبژکتیویته ی دکارتی ریشه دارند.
۴.

نگاهی تطبیقی به آراء اطلاع شناختی لوچیانو فلوریدی و رافائل کاپورو

نویسنده:

کلید واژه ها: هرمنوتیک اطلاع شناسی اکولوژی اطلاعات فلسفه ی اطلاعات انجلتیک سطح انتزاع پیش فهم اطلاعات معنایی تبارشناسی اطلاعات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم کتابداری موضوعات خاص و کتابخانه ها و کتابداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی اطلاعات (به طور عام)
تعداد بازدید : ۱۰۶۷ تعداد دانلود : ۴۵۲
اطلاع شناسی، ناظر به پرسش از ماهیت اطلاعات است. لوچیانو فلوریدی و رافائل کاپورو از جمله فلاسفه ای اند که به این پرسش اهتمام داشته اند. فلوریدی پاسخ به این پرسش را در قالب فلسفه ی اطلاعات پی می گیرد. فلوریدی اطلاعات را داده های دارای نظمِ معنی دارِ صادق می داند. در نظر او، ما داده ی نابِ فی نفسه نداریم و لذا اطلاعات همواره وابسته به یک سطح انتزاعِ خاص است. در مقابل، کاپورو می کوشد در چارچوب هرمنوتیکِ اگزیستانسیال هایدگر به پرسش از چیستی اطلاعات پاسخ دهد. در نظر او، اطلاع وجهی از اگزیستانس دازاین است که به وجود- در- عالَم- با- دیگران راجع است. لذاست که کاپورو بر جنبه ی هرمنوتیکی- بلاغی دانش اطلاع رسانی یا انجلتیک تاکید می کند. ایده ی اساسی مشترک در آراء فلوریدی و کاپورو این است که اطلاعات همواره دارای تعهدات و جهت گیری های انتولوژیک و مشروط به یک افق معانی خاص است. بر این اساس دلالت های آراء فلوریدی و کاپورو در کتابداری و اطلاع رسانی مورد بحث قرار می گیرد.