مطالب مرتبط با کلید واژه " رقابت افراطی "


۱.

تاثیر کتابخانه های عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه

نویسنده:

کلید واژه ها: امنیتاوقات فراغتمعلمانبهداشت روانیانگیزهتربیتکمروییجزم اندیشیرهبرانحسادترسانه های گروهیانفعالتوسعه ی ملیشأن فرهنگیعوامل شرافتادبیات وفرهنگسلامت جامعهقلب نیرومندهدف های جامع بشرمدرسه ی باز،مؤسسه پرکاربخلکتاب های دوران سازروان کردن کتابرقابت افراطیگسترش دانایی وآگاهیمیراث های علمیمعارف بشریکامیابی های علمی وفرهنگیخودآموزی،حاشیه نشینیnational developmentcultural dignitynobleness factorsliterature and culturesoundsocietyopen heartcomprehensive objectives of cityopen schoollaborious institutionidle vacanciesembarrassedjealousypolitesecurity،stimulationleaderstutors (=teachers)precious bookssimplifying booksmental healthexterme competitionawareness and knowledge devolopment

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتاب مطالعه و وضعیت مطالعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها(به طور عام) انواع کتابخانه ها عمومی
تعداد بازدید : ۲۸۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
نویسنده دراین مقاله ،کوشیده است که اهمیت مطالعه رابه منظور بهره مند شدن انسان ها برای یک زندگی قرین سعادت،ترسیم کندوضمن بررسی موانع وعوامل گسترش فرهنگ مطالعه وکتابخوانی،توضیحی درباره ی کتابخانه های عمومی وآثاروپیامدهای آن دراین زمینه ارائه دهد.تهیه وتنظیم یک طرح علمی وکاربردی برای علاقه مند کردن افراد جامعه به مطالعه،و برنامه ریزی برای اجرای موضوعات مطرح شده دراین مقاله ،از نکات دیگری است که نگارنده به ان اشاره کرده است وکتابخانه رابه عنوان بخش اساسی نهاد آموزش ویک محیط پژوهشی کامل برای تربیت وتنفس آزاد اندیشه وعامل اصلی انتقال میراث های علمی وفرهنگی وادبی وهنری گذشته به آینده وزمینه پرورش ذهن وگسترش علم در سطح عمومی جامعه،مورد تحلیل قرار داده است .