مطالب مرتبط با کلید واژه " طبقات زمین "


۱.

« شرح احوال و تحلیل اندیشه های عبدالرحمن اسفراینی»

کلید واژه ها: حجابعرفان و تصوفعالم اصغرصفات ذمیمهطبقات آسمانطبقات زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۰ تعداد دانلود : ۵۷۳
نورالدین عبدالرحمن اسفراینی (639 ـ 717 هـ .ق) عارف بزرگ ایرانی، در کتاب کاشف الاسرار آداب صوفیه و مراحل سیر و سلوک عرفانی را آموزش داده است. در این مقاله اندیشه های عرفانی او درباره منازل طریقت و پنج منزل آن که بر پنج خاطر استوار گردیده و دارای هفت عقبه و هشت درجه است توضیح داده می شود. او حسنات و سیئات را براساس تفسیری عرفانی و انواع نفس و عالم غیب و شهادت بیان می دارد و جایگاه انسان یا عالم صغیر را در آن بیان می دارد. اسفراینی از عارفانی است که عقل و عشق را همسو و مکمل هم می داند. در ضمن بیان نکات عرفانی به کشف الاسرار معنوی می پردازد.