مطالب مرتبط با کلید واژه " گره تحدید "


۱.

ساختهای جزیره ای در زبان فارسی

کلید واژه ها: حرکتجزایر راسمحدودیت های حرکتگره تحدیداثر مشخص شدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۴۰۶
در این مقاله ساختهای جزیره ای یعنی ساختارهایی که حرکت از درون آنها غیرممکن می باشد که تاکنون از سوی زبان شناسان مختلف از جمله راس مطرح شده اند معرفی و بر روی داده های زبان فارسی بررسی خواهند شد تا مشخص شود که آیا این ساختارها در زبان فارسی نیز مانع از حرکت سازه های درون خود می شوند یا اینکه در زبان فارسی چنین محدودیت هایی برای حرکت نمی توان متصور شد. در این مقاله تمام محدودیت های حرکت و ساختارهای جزیره ای جداگانه مطرح و با داده های فارسی بررسی خواهند شد.