مطالب مرتبط با کلید واژه

کارایی سازمانی


۱.

تأثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلید واژه ها: کارآموزی ضمن خدمت کارایی سازمانی کارکنان بهداشت و درمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۵۹
"مقدمه: اجرای برنامه های آموزشی در یک سازمان می تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص را در آینده رفع کند و تضمینی برای بهره وری باشد. برای اجرای بهتر آموزش باید شرایطی در سازمان فراهم گردد تا کیفیت خدمات آموزشی ارتقا یابد. هدف از انجام این تحقیق نیز تعیین تاثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1381 بوده است. روش بررسی: در این تحقیق به منظور تعیین تاثیر آموزشهای ضمن خدمت کارکنان و بهره وری آنان از نوع مطالعه توصیفی – مقطعی استفاده شد. روش نمونه گیری سیستماتیک(65 نفر از کارکنان) بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و داده ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد دوره های ضمن خدمت، کارکنان را در حل مشکلات کاری و اخذ تصمیمات تواناتر ساخته است و توانسته کارکنان را از عهده ی تحلیل وظایف شغلی بهتر برخوردار سازد. همچنین دوره های آموزشی ضمن خدمت موجب شد کارکنان نیاز به کنترل کمتر داشته باشند و سبب افزایش علاقه در انجام کار شده است. دوره های آموزش ضمن خدمت در نحوه ی برنامه ریزی و کیفیت کار آنها تاثیر داشته است. نتیجه گیری: آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از راهکارهای اساسی و موثر در امر نگهداری و بهره وری نیروی انسانی محسوب می شود و استفاده ی بهینه از نیروی انسانی، ابزار و امکانات و اداره ی صحیح و مطلوب سازمان، از جمله ثمرات برنامه های آموزشی کارکنان می باشد. "
۲.

شاخص‌های بهره‌وری ابزار ارزیابی نظام مدیریت اطلاعات سلامت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: کارایی سازمانی نظام های مدیریت اطلاعات شاخص های بهداشت و تندرستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۴۷
"مقدمه: شاخص ها، از جمله ابزارهای شناسائی و ارزیابی وضعیت موجود در هر نظامی به شمار می روند و نظام مدیریت سلامت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .هدف اصلی این پژوهش ارزیابی شاخص های بهره وری در مراکز درمانی استان اصفهان به عنوان بخشی از نظام سلامت کشور بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی وTrend study بوده که درآن اطلاعات 1920 عدد فرم آماری جمع آوری شده از سال 1376 لغایت 1380 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات، فرم شماره ی 201 نظام نوین آماری بود که توسط وزرات متبوع طراحی و در سطح کشوری مورد استفاده قرار می گیرد. این فرم به صورت ماهیانه از 32 مرکز درمانی استان توسط معاونت درمان دانشگاه جمع آوری و بعد از کنترل کیفیت اطلاعات، مورد تحلیل قرار می گیرد. از این تعداد، 8 بیمارستان آموزشی، 6 بیمارستان خصوصی و 18 بیمارستان غیر آموزشی مربوط به شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها بوده است. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته ها: در این مقطع زمانی، متوسط ضریب اشغال تخت در کل بیمارستان های تابع استان 2/47 درصد بود. بیمارستان های آموزشی با 3/54 درصد بیشترین و بیمارستان های تحت نظر شبکه های بهداشت و درمان با 4/41 درصد کمترین درصد اشغال تخت را داشتند. در این مدت متوسط طول اقامت صرف نظر از نوع بیمارستان، 6/2 روز بود. در این میان بیمارستان های آموزشی 1/4 روز و بیمارستان های خصوصی 5/1 روز را به خود اختصاص دادند. متوسط فاصله ی عملکرد تخت در کل استان 3/3 روز بود که بیمارستان های آموزشی 6/3 روز، بیمارستان های خصوصی 9/1 روز و بیمارستان های تحت نظر شبکه های بهداشت و درمان 4/4 روز را به خود اختصاص دادند. نتیجه گیری: با وجود اینکه استاندارد نیاز به تخت های بیمارستانی در مورد بیماری های حاد، 3 تخت برای هر هزار نفر می باشد، در کشور ما 5/1 تخت برای هر هزارنفر وجود دارد ولی از همین تعداد نیز استفاده ی لازم به عمل نمی آید از این رو در استان اصفهان متجاوز از 50در صد ظرفیت تخت های بیمارستاتی خالی و بلا استفاده و دور از دسترسی نیازمندان واقعی به درمان می باشند. "
۳.

خلاقیت مدیران، سلامت سازمانی و بهره‌وری کارکنان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: خلاقیت دانشگاه ها کارایی سازمانی سازمان و مدیریت (بهداشت و درمان) کارکنان اداری؛

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۰۸
"مقدمه: سنجش و توسعه ی بهره وری از جنبه های گوناگون همواره باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله روش های سنجش بهره وری؛ خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی دارای اهمیت می باشد. هدف این مقاله شناخت رابطه ی خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی با بهره وری کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده است. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات تحلیلی ـ مقطعی است. جامعه ی مورد پژوهش شامل مدیران و کارکنان برخی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده که برای سنجش وضعیت موجود بهره وری، از پرسشنامه های بهره وری، سلامت سازمانی و خلاقیت استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. به این منظور، 1281 نفر از دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، بوشهر، زابل، قزوین، گلستان و مشهد در مطالعه وارد شدند و نتایج به دست آمده با استفاده از روش های آماری استنباطی مناسب، با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بین سلامت سازمانی و بهره وری رابطه وجود داشت؛ یعنی بالا رفتن میزان سلامت سازمانی می تواند منجر به افزایش میزان بهره وری گردد (01/0P=). بین میزان سلامت سازمانی و خلاقیت مدیران رابطه ی معکوس وجود داشت، اما معنی دار نبود؛ یعنی با افزایش میزان سلامت سازمانی از میزان خلاقیت مدیران کاسته شده است (05/0P>). بین میزان خلاقیت مدیران و میزان بهره وری رابطه ی مستقیمی وجود داشت، اما این رابطه معنی دار نبود. به عبارت دیگر، با افزایش خلاقیت، بهره وری نیز افزایش یافته است. نتیجه گیری: سلامت سازمانی باعث افزایش بهره وری می شود."
۴.

بررسی تغییرات بهره وری واحد مدارک پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از شاخص Malmquist(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۹۰۰
مقدمه: محدود بودن منابع و افزایش سریع هزینه های بیمارستان، موضوع بهبود بهره وری در بخش های مختلف این سازمان را از اهمیت ویژه ای برخوردار می سازد. این مطالعه با سنجش بهره وری واحد مدارک پزشکی بیمارستان های مورد بررسی، سعی نموده است تا تصویر مناسبی از عملکرد واحدهای مذکور را ارایه دهد. روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. هدف برآورد شاخص Malmquist در واحدهای مدارک پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران (16 واحد) طی سال های 87-1385 می باشد. برای جمع آوری داده ها، از روش های مصاحبه و مطالعه ی آمار فعالیت های واحدها استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 1/2Deap مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: واحدهای مدارک پزشکی در بیمارستان های رازی و ولیعصر (عج) دارای بیشترین میزان بهبود در بهره وری و در بیمارستان های امام خمینی (ره) و مرکز قلب تقریباً بدون تغییر و در فارابی و ضیائیان دارای کمترین میزان بودند. نتیجه گیری: با توجه به این که بیش از یک سوم واحدهای مورد بررسی، از نظر شاخص Malmquist بهبود عملکرد داشتند، می توانند به عنوان الگو جهت بهبود بهره وری در دیگر واحدها، مورد استفاده قرار گیرند. همچنین می توان از روش هایی مانند جذب نیروی انسانی دارای تحصیلات در رشته ی مدارک پزشکی و استفاده از مدیران دارای سابقه ی کاری کافی در این بخش، برای ارتقای بهره وری استفاده نمود.
۵.

رابطه مؤلفه های ارزیابی عملکرد در کارایی فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد مؤلفه ها کارایی سازمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۲۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۳۴۰
هدف بررسی رابطه ی مولفه های ارزیابی عملکرد در کارایی فدراسیون های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق 14 فدراسیون منتخب ورزشی که 112 نفر از مدیران و رؤسای فدراسیون ها به عنوان نمونه آماری در تحقیق شرکت کردند. پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ برابر با 81% محاسبه شد. متغیر x1 ورودی اول شامل مؤلفه منابع مالی فدراسیون، متغیر x2 ورودی دوم شامل منابع انسانی و ساختار سازمانی و x3 ورودی سوم که شامل مؤلفه های مدیریت، نوآوری و فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شدند. همچنین برخی از شاخص های مؤلفه مدیریت و منابع مالی، به ترتیب متغیر خروجی Y1 و Y2 در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون استفاده شد. همبستگی چندگانه متغیر X2 با متغیر Y1، 62/0 است و ضریب تعیین 38 درصد نشان دهنده مقدار قابل تبیین واریانس Y1 از روی مولفه X2 است. همچنین همبستگی چندگانه متغیر X2 با متغیر Y2، 92/0 است و ضریب تعیین 85 درصد نشان دهنده مقدار قابل تبیین واریانس Y2 از روی مولفه X2 است. نتایج نشان می دهد برای مولفه Y1، X2 پیش بینی کننده ی مهمتری است و از وزنb بالاتری برخوردار است و X2 ارتباط بیشتری با مولفه های Y1 و Y2 دارد. در مجموع رابطه مولفه مستقل پژوهش با متغیر وابسته معنی دار است (05/0> p). در نهایت می توان گفت که متغیر X2 بر روی بهبود عملکرد فدراسیون ها به لحاظ خروجی محور نقش بسزایی را ایفا می کند.