مطالب مرتبط با کلید واژه " ذخایر فنی شرکت های بیمه "


۱.

وجوه افتراق استاندارد حسابداری شمارة 28 با آئین نامة ذخایر فنی مؤسسات بیمة شورایعالی بیمه

کلید واژه ها: سود خالص ذخایر فنی شرکت های بیمه استاندارد حسابداری 28 آئین نامه شماره 58 ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۴۱۷
هدف این تحقیق، مقایسة استاندارد حسابداری شمارة 28 با آئین نامة شمارة 58 شورایعالی بیمه در مورد شناسایی و گزارشگری ذخایر فنی شرکت های بیمه و بررسی معنیداربودن تفاوت های موجود بر سود خالص شرکت های مزبور است. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش از نوع مقایسه ای است. در این پژوهش، اثر بهکارگیری استاندارد حسابداری شمارة 28، آئین نامة شمارة 58 شورایعالی بیمه و روش پیشنهادی محقق (محاسبه و گزارشگری ذخیرة فنی تکمیلی و خطرات طبیعی به عنوان اندوخته احتیاطی غیرقابل تقسیم در بخش حقوق صاحبان سهام) بر سود خالص نمونه های تحقیق بااستفاده از مقایسة میانگین داده ها به طور جداگانه آزمون شده و نتایج به دست آمده، فرضیه های این تحقیق را تأیید کرده است. جامعة آماری و قلمرو مکانی تحقیق، کلیة شرکت های بیمة تجاری بوده و قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1386 لغایت پایان سال 1388 بوده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و بااستفاده از صورت های مالی حسابرسیشدة شرکت های بیمه و اسناد و مدارک پیوست آنها صورت پذیرفته است.