رشد آموزش علوم زمین (رشد آموزش زمین شناسی) -

رشد آموزش علوم زمین (رشد آموزش زمین شناسی)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: ماهنامه
مدیر مسئول: مسعود فیاضی
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
سردبیر: مریم عابدینی
مدیر داخلی: ویدا وحیدنیا
هیئت تحریریه: محمدحسن بازوبندی، علی اکبر بهمنی‌ زاده، بهروز صاحب زاده، حسینعلی مختارپور، سروش مدبری
آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ۲۶۶
وب سایت: https://www.roshdmag.ir/
فکس: ۰۲۱۸۸۳۰۱۴۸۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹