مولانا پژوهی -

مولانا پژوهی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه حکمت و فلسفه ایران

مدیرمسئول: دکتر غلامرضا اعوانی

سردبیر: دکتر شهرام پازوکی

مدیر داخلی: حسن مهدی پور

نشانی: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان شهید آراکلیان، شمارة 4، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران. صندوق پستی 14155-7166 - کد پستی 11336-14816.

تلفن: 66965346

پست الکترونیک: javidankherad@gmail.com، javidankherad@irip.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول