آیینه ادب -

آیینه ادب


 زبان و ادبیات فارسی سابقشناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمدحسین خان محمدی
ناشر: دانشگاه ارومیه
صاحب امتیاز: دانشگاه ارومیه
سردبیر: دکتر فاطمه مدرسی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات