قند پارسی -

قند پارسی


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مدیرمسئول: کریم نجفی برزگر

سردبیر: علیرضا قزوه


آرشیو نشریه: