عدالت آرا -

عدالت آرا


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمد یار ارشدی
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
سردبیر: دکترعلی یار ارشدی
هیئت تحریریه: دکتر علی یار ارشدی،دکتر محمد یار ارشدی ،دکتر محمد علی اعلایی فرد،دکتر ولی الله انصاری ،دکتر ب.ب. پاند،دکتر میترا حسینیان ،دکتر عباس زراعت ،دکتر پرمنند سینگ ،دکتر گوردیپ سینگ ،دکتر سید مرتضی قاسم زاده،دکتر محمد صالح ولیدی
وب سایت: http://edalatara.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات