عدالت آرا -

عدالت آرا


حقوقی 


دوره انتشار: دو فصلنامه
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا 
مدیر مسئول: دکتر محمد یار ارشدی
سردبیر: دکترعلی یار ارشدی
مدیر اجرایی: سعیده موسوی
هیئت تحریریه: دکتر علی یار ارشدی،دکتر محمد یار ارشدی ،دکتر محمد علی اعلایی فرد،دکتر ولی الله انصاری ،دکتر ب.ب. پاند،دکتر میترا حسینیان ،دکتر عباس زراعت ،دکتر پرمنند سینگ ،دکتر گوردیپ سینگ ،دکتر سید مرتضی قاسم زاده،دکتر محمد صالح ولیدی

نشانی: تهران، خیابان اقدسیه ، تقاطع شهید لنگری ، مجتمع اقدسیه ، طبقه اول ، واحد 2 ، کدپستی : 75653-19579.

تلفن: 22802055 (021)  فکس: 22804998 (021) 

وب سایت: http://www.edalatara.ir/

پست الکترونیک:edalatara@yahoo.com  


آرشیو نشریه: