جغرافیا و مطالعات محیطی - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

جغرافیا و مطالعات محیطی


علمی-تخصصی


 

رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد  

مدیر مسئول: دکتر احمد خادم الحسینی  

سردبیر: دکتر مهدی مومنی  

مدیر داخلی:    دکتر امیر گندمکار

هیات تحریریه: دکتر سید حسن حسینی ابری، دکتر حسن قره نژاد، دکتر سیروس شفقی، دکتر مهدی مومنی، دکتر سیمین تولائی، دکتر عیسی ابراهیم زاده، دکتر حسن بیک محمدی، دکتر احمد خادم الحسینی، دکتر مهری اذانی  

نشانی: نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله .

تلفن: (داخلی2704) 2291111 (0331)   فکس: 2291110(0331)

وب سایت:  http://ges.iaun.ac.ir/

 

پست الکترونیک:  ngeojournal@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول