کارآفرینی انجمن پردیس قم (دانشگاه تهران) -

کارآفرینی انجمن پردیس قم (دانشگاه تهران)

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز کارآفرینی پردیس قم دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر حسین خنیفر

شورای سردبیری: دکتر حسن زارعی متین، دکتر سید محمد مقیمی، دکتر عل ینقی امیری، دکتر حسین خنیفر، دکتر حمید زارع.

مدیر داخلی: سید مجتبی حسینی فرد

نشانی: قم، بلوار دانشگاه ، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران ، پرد یس قم دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت / انجمن علمی مدیریت

تلفن: 6166160(0251)    

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول