بررسی های آمار رسمی ایران (گزیده مطالب آماری) - علمی-ترویجی

بررسی های آمار رسمی ایران (گزیده مطالب آماری)


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز آمار ایران 

مدیر مسئول: دکتر محمد صادق علی پور 

سردبیر: دکتر محسن محمدزاده 

مدیر اجرایی: ساناز مهندسی 

هیئت تحریریه: دکتر عادل آذر، دکتر حمید پزشک، دکتر عبدالرحمن راسخ، دکتر محمد صادق علی پور، دکتر یدالله محرابی، دکتر محسن محمدزاده، دکتر محمد میرزایی، دکتر حمیدرضا نواب پور، دکتر کامبیز هژبر کیانی 

نشانی: تهران، خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، خیابان 25 شرقی، شماره ‌ی 5، پژوهشکده‌ی آمار،

تلفن:88725037(021)       فکس:88725153(021)

وب سایت: http://ijoss.srtc.ac.ir/

پست الکترونیک: ijoss@srtc.ac.ir 


آرشیو نشریه: