پژوهشنامه آفریقا -

پژوهشنامه آفریقا


توقف انتشار


رتبه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات آفریقا - دانشگاه تربیت مدرس  

مدیر مسئول: دکتر رضا اکبریان  

سردبیر: دکتر منوچهر فرج زاده اصل   


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول